What The Funding? A Theoretical Study of Stakeholder Impacts From Funding Costs and Funding Value Adjustments

Sebastian Agergaard Andersen & Sebastian Røeder Baltser

Student thesis: Master thesis

Abstract

Efter finansielle institutioners vanskeligheder under finanskrisen er opfattelsen af deres fallitrisiko steget, og saledes er deres l ˚ aneudgifter øget kraftigt. Som følge af dette ˚ har finansielle aktiver med finansieringsbehov oplevet et øget fokus, da udgaende pen- ˚ gestrømme til deres vedligeholdelse potentielt kan koste dyrt i laneudgifter. For at tage ˚ højde for dette har finansielle institutioner taget Funding Value Adjustments, FVA, i anvendelse. Sadanne justeringer har medført meget debat. P ˚ a den ene side har teoretikere kaldt ˚ dem brud pa traditionel prisfastsættelsesteori. Modsat har udøverne af justeringerne set ˚ sig nødsaget til at foretage dem, da de nødvendigvis ma betale l ˚ aneudgifterne og derfor ˚ tage hensyn til dem, nar de bestemmer værdien p ˚ a et aktiv. ˚ Formalet med denne afhandling er at opsummere debatten samt at forst ˚ a, hvordan ˚ behovet for FVA opstar, og hvilke konsekvenser deres anvendelse har for en finansiel ˚ institution. Afhandlingen konkluderer, at behovet for FVA opstar, n ˚ ar et finansielt aktiv har udg ˚ a-˚ ende pengestrømme, som kræver finansiering fra institutionen. Typisk vil aktivers markedsrisiko være afdækket, hvilket i sig selv kan reducere finansieringsbehovet, grundet de modsatrettede pengestrømme. Dog kan ufuldstændig risikoafdækning eller forskelle i kravene til sikkerhedsstillelse skabe uregelmæssigheder i disse pengestrømme, hvorfor institutionen ma finansiere forskellen. ˚ Gennem matematiske udledninger vises finansieringsudgifterne til et finansielt aktiv at blive betalt af institutionens aktionærer, der, grundet dette, samlet set ender med tab. FVA medregner aktionærernes tab i værdifastsættelsen af aktivet og er dermed en made, hvorp ˚ a institutionen, der tager investeringsbeslutningen, kan strømline deres in- ˚ citamenter med sine aktionærer. Resultatet for institutioner med sine aktionærers interesser forrest er investeringsbeslutninger, som bedre varetager deres mal og intentioner.

EducationsMSc in Business Administration and Mathematical Business Economics, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2022
Number of pages95
SupervisorsDavid Lando