We’re Here, But Are We Queer? A Case Study of the Current LGBT+ Situation on the Danish Labour Market

Fredrick Hansen & Thor Vive

Student thesis: Master thesis

Abstract

Forskningsspørgsmål: ”Hvordan oplever LGBT+ medarbejdere det danske arbejdsmarked og hvordan kan virksomheder reagere på disse oplevelser for at fremme mangfoldighed of inklusion?”
Danmark er blandt de bedste lande i verden at bo og arbejde i, for personer som identificerer sig udenfor den heteroseksuelle og ciskønnede norm (LGBT+ personer). Dette betyder dog ikke at det danske arbejdsmarked er uden sine LGBT+ relaterede problematikker. Med en stigende interesse i LGBT+ miljøet over de seneste år, så ønsker denne forskning at tage udgangspunkt i det danske arbejdsmarked. Målet er at udforske hvordan LGBT+ medarbejdere oplever det danske arbejdsmarked, samt undersøge hvilke problematikker der er en manifesteret del af arbejdsmarkedet. Ydermere, så er målet at nå frem til løsninger på disse problematikker, som fremadrettet kan implementeres i danske virksomheder.
Denne undersøgelse benytter sig af en triangulering af metoder, der bruger et mix af en induktiv og deduktiv tilgang, for at nå frem til svaret på forskningsspørgsmålet. Der er blevet samlet primære data gennem to metoder; Først er der fortaget fire semistruktureret interviews med fire forskellige personer, som alle blev valgt på baggrund af deres LGBT+ status. Dernæst blev der afholdt en workshop kaldet QueerLab, hvori fire personer, alle med en LGBT+ status, deltog. Endeligt blev der indsamlet sekundære data fra nylige og relevante studier, som gennem hele afhandlingen blev brugt til at supportere og udfordre de primære data. Formålet med at benytte dette mix af metoder er for at udforske arbejdsmarkedet og de oplevelser som LGBT+ medarbejdere har. Dette skaber en sammenhængene forståelse af hvordan man kan modarbejde de manifesterede problematikker.
Fundene i denne forskning belyser at der findes almindelige problematikker manifesteret på det danske arbejdsmarked. Mens interviewpersonerne alle havde oplevet diskrimination en gang i deres arbejdsliv, så var deres oplevelser af det danske arbejdsmarked overvejende positive. Dog blev det belyst at personer som ikke har afsløret deres seksuelle orientering eller kønsidentitet på deres job, har en tendens til at internalisere både formel og uformel diskrimination mere end personer som har afsløret deres LGBT+ status. Endeligt, så fandt denne forskning ud af at uformel diskrimination har en ligeså stor effekt på medarbejder trivsel som formel diskrimination har.
Som et modspil til disse diskriminationsproblematikker, så er denne forskning end med at fremstille en guide der indeholder otte ’best practice’ politikker som virksomheder kan implementere hvis de ønsker at blive mere mangfoldige og inklusive i et LGBT+ perspektiv.

EducationsMSocSc in Human Resource Management, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2020
Number of pages115