Trading the Smirk: An Empirical Analysis of the Interlink Between Credit Risk and the Volatility Smirk

Rasmus Viuff Bang

Student thesis: Master thesis

Abstract

Den klassiske og anerkendte Black-Scholes Equity option pricing formel antager konstant volatilitet. I praksis, er forventningen til volatliteten for en bestemt equity option dog forskellig afhængigt af ændringer i strike prisen. Generelt, stiger denne forventede volatilitet (bedre kendt som implicit volatilitet), når strike prisen bevæger sig væk fra den nuværende aktiekurs, og derved kreerer et ”volatilitets-smil”. Ofte stiger volatiliteten mere når striken falder relativt til når striken stiger, resulterende i et skævt volatilitets-smil: et ”volatilitets-smirk”. Denne kandidatafhandling har til hensigt at undersøge krumningen på volatilitets-kurvens relation til kredit risiko og hvilke karaktertræk der er afgørende for dette forhold. Endvidere undersøger den om en profitable handelsstrategi kan etableres på baggrund heraf. Til formålet konstruerer jeg linærer og ikke-linærer målbare proxyer (indikatorer) for volatilitets-kurvens krumning. Baseret på disse indikatorer, foretager jeg en ’back test’ på alle aktier i S&P 500 og 400 fra 2005 til 2015, med henblik på at identificerer merafkast gennem en optionsbaseret handles strategi, som spiller på kredit risiko. Porteføljerne munder ud i nogle resultater, der tydligt viser at det absolutte volatilitets-niveau har større betydning for den implicerede kredit risiko end volatilitetes-kurvens konveksitet. Dog er det kun de ikke-linærer indikatorer, vis merafkast er statistisk signifikante til trods for en ubetydelige størrelse. Hverken de linærer eller ikke-linærer indikatorers afkast kan måle sig med merafkastet fra kontrol-indikatoren (en Credit Default Swap kontrakt). Dette peger i retning af at volatilitets-smilet ikke indeholder kredit-risiko-information ellers ukendt til markedet. Dog antyder sekundærer resultater på at en akties upside potentiale (den højre halvdel af volatilitets-smilet) kan indeholde yderligere information i henhold til den samlede kredit risiko.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages59