Trade Liberalisation and Climate Action: A Critical Discourse Analysis of the European Commission’s TTIP Agenda and Paris Agreement Commitments

Ida Frisdahl Staal

Student thesis: Master thesis

Abstract

Abstract: Frihandel og Klimabeskyttelse: En kritisk diskursanalyse af Europakommissionens TTIP-forhandlinger og klimaforpligtelser Europakommissionen har siden 2013 forhandlet en frihandels- og investeringsaftale med USA, kaldet TTIP, som skal skabe økonomisk vækst og styrke EU's position i en globaliseret verden. Samtidig er både EU og USA vigtige parter i FN’s Klimaaftale, der blev vedtaget den 12. december 2015 ved COP21 i Paris. TTIP er blevet mødt af modstand, især i det europæiske civilsamfund, hvor et kritikpunkt omhandler TTIP’s negative konsekvenser for klimaet. Forøget transatlantisk handel vil ifølge studier føre til forøget udledning af drivhusgasser (Ecorys, 2016), samtidig med at TTIP’s indflydelse på lovgivning og investorrettigheder vil kunne gøre det sværere for parterne at leve op til deres klimamålsætninger (Gallagher & Porterfield, 2016; Ackerman, 2015; Harten, 2016). Europakommissionen er den europæiske instans, der forhandler TTIP, og som har underskrevet Klimaaftalen. Europakommissionen kan derfor opfattes som ansvarlig for, at en eventuel underskrevet TTIP-aftale vil være til gavn for Europa og ikke vil stride imod EU’s forpligtelser på klimaområdet. Dette projekt vil med et socialkonstruktivistisk og kritisk udgangspunkt undersøge, hvordan Europakommissionen diskursivt retfærdiggør at promovere TTIP-aftalen og samtidig forpligte sig til Klimaaftalen. For at besvare dette har jeg udført en kritisk diskursanalyse (Fairclough, 2001ab; Fairclough & Fairclough, 2012) af otte tekster omhandlende Klimaaftalen og elleve tekster omhandlende TTIP, alle med Europakommissionen som afsender. Analysen går induktivt til værks og vil efter at have identificeret Europakommissionens diskursive praksisser på begge politiske områder forsøge at forklare de bagvedliggende idéer i den sociale kontekst, som ligger til grund for, at de to aftaler kan repræsenteres som forenelige. Projektets analyse påviser, at Europakommissionens diskursive praksisser allierer de to politiske dagsordener ved at præsentere Klimaaftalen som en økonomisk mulighed for Europa og TTIP som et vigtigt led i den globale bæredygtige udvikling. Denne diskursive alliance bygger på en neoliberalistisk vinkel på klimaspørgsmålet, der overordnet set betragter liberalisering på det grønne område som løsningen på globale klimaproblemer. Klimaløsningerne skal findes i teknologisk innovation, der genereres af de frie markedskræfter, og derfor er Klimaaftalen og TTIP repræsenteret som gensidigt forstærkende dagsordener. Jeg argumenterer for, at Europakommissionens Staal, 5 kommunikation karakteriseres af en ”tekno-økonomisk” tilgang til klima- og handelspolitik (Machin, 2013), hvilket til dels resulterer i en ”afpolitisering” af begge emner. Som følge af mit socialkonstruktivistiske ståsted påpeger jeg slutteligt, at det potentielt kan have negative konsekvenser for den globale klimaindsats, hvis alternative diskurser og løsninger samt potentielle modsætninger mellem frihandel og klimabeskyttelse underkendes i den politiske debat.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages83
SupervisorsKevin McGovern