Time-Driven Activity-Based Costing i Koncernservice.

Martin Søgaard Stidsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Københavns Kommune befinder sig ligesom andre organisationer overfor forskellige krav fra omverdenen omkring lovgivning, knappe ressourcer, interessenters krav, kompleksitet etc. Et tiltag for at imødekomme disse krav er Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP), et program der er indgået mellem regeringen og KL og forløber frem til 2020. Tiltaget afspejles blandt andet i Koncernservice i Københavns Kommune, der er startet i 2007 og er en centraliseret enhed, som leverer shard services til kommunens 7 forvaltninger, hvor strategien er at skabe bedre og billigere administration. Motivationen for at skrive dette projekt er, at det er interessant at undersøge Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) til procesforbedringer i Koncernservice, fordi jeg mener TDABC beskæftiger sig med det grundlæggende i en organisation – nemlig de aktiviteter organisationens ressourcer udfører for dens kunder/borgere. Formålet med projektet er at undersøge hvordan der kan designes en TDABC model på debitorprocessen i Koncernservice, der kan komplementere procesforbedringsmetoder, samt hvordan TDABC kan linke til strategien i Koncernservice. Ligesom i mange andre organisationer er der tidligere forsøgt implementering af Activity-Based Costing (ABC) i Koncernservice. Men det blev fravalgt igen, da ABC var kompleks at benytte i praksis, og derfor havde en værdiforringende effekt i de administrative processer. Dette er er et klassisk eksempel på årsagen til at ABC ikke er slået igennem i mange organisationer, idet de omkostninger der er forbundet med at skabe yderligere præcision i omkostningsallokeringen, gør at en ABC model bliver for kompleks, og dermed forøger modelomkostningerne væsentligt. Årsagerne til at virksomheder eller organisationer fravælger at benytte ABC kan således være udfra en cost/benefit betragtning. I analysen i dette projekt af, hvordan en TDABC model kan benyttes til procesforbedringer i Koncernservice, mener jeg det er relevant at undersøge potentielle løsninger til at imødekomme disse problemer omkring præcision og omkostninger. Derfor undersøger jeg, dels hvordan beslutninger omkring en ABC models præcision ved hjælp af aktivitetsomkostningsdrivere har konsekvens for dens omkostninger, dels hvordan tidsligninger kan benyttes i en TDABC model til 4 at øge modellens præcision uden at modelomkostninger samtidig forøges væsentligt. Overvejelserne omkring mit designvalg og selve modeldesignet, danner grundlaget for at kunne undersøge hvordan TDABC modellen kan supplere forskellige procesforbedringsmetoder i arbejdet med at implementere strategien i Koncernservice. For at kunne foretage nogle kvalificerede valg omkring mit modeldesign redegør jeg i metodekapitlet for omkostningsregnskabets rolle, årsagen til udviklingen af ABC teorien, samt videreudviklingen af TDABC. Efterfølgende analyserer jeg debitorprocessen og den værdikæde processen er en del af. Her beskriver jeg debitorprocessen ved et overordnet procesflow, og gennemgår derefter processens aktiviteter detaljeret. Analysen af debitorprocessen er grundlaget for efterfølgende at kunne designe TDABC modellen. Det er nemlig nødvendigt at have dette kendskab til debitorprocessen for i TDABC designet at kunne identificere omkostningsobjekterne, gruppere den ressource der trækkes på i processen, beregne kapacitetsomkostningsdriverraten for debitorafdelingen, gruppere aktiviteterne i debitorprocessen, vælge aktivitetsomkostningsdrivere, estimere aktivitetstiderne, samt beregne omkostningsallokeringen. Men før opstarten af selve modeldesignet beskriver jeg de valg og overvejelser jeg har gjort mig omkring formålet med modellen, det ønskede præcisionsniveau, og konsekvensen af valget af præcisionsniveau i forhold til modelomkostningerne. TDABC modellen benytter jeg til at kunne beregne omkostningsallokeringen til forvaltningerne på baggrund af CRM data fra 2017, og efterfølgende viser jeg ved 10 fiktive ordrer som eksempel, de fordele der kan være i forhold til præcision og modelomkostninger, når man benytter tidligninger i TDABC modellen. Eksemplet viser den betydning ordreegenskaberne har på variationen i ressourcetrækket. Designet af TDABC modellen er grundlaget for, at jeg til sidst i projektet kan redegøre for, hvordan TDABC kan benyttes som supplement til forskellige procesforbedringsmetoder som Lean Mangement, Supply Chain Mangement, samt Benchmark. Her viser jeg hvordan synliggørelsen af aktivitetsomkostningerne, sammenhængen mellem omkostningsobjekters ressourcetræk via aktiviteterne i debitorprocessen, omkostningsallokeringen, samt TDABC’s opsamling af ordreomkostninger på tværs af aktiviteter spiller ind i forhold til de forskellige procesforbedringsmetoder, og hvordan de enkelte tiltag i TDABC linker til strategien i Koncernservice.

EducationsGraduate Diploma in Management Accounting and Process Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages72
SupervisorsIvar Friis