The Influence of Ownership on Capital Structure Policy: A European Study

Frederik Lawrence Bardrum & Mikkel Bylov Jensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med denne afhandling er at afdække, hvordan selskabers ejerskab (børsnoteret/privat) har påvirket kapitalstrukturdynamikker for europæiske selskaber i perioden 2004 til 2019. Motivationen for dette studie er baseret på, at litteraturen på dette område er yderst begrænset, da empiriske studier hovedsageligt har fokuseret på at undersøge kapitalstrukturdynamikker i en kontekst konstitueret udelukkende af børsnoterede selskaber. Ydermere differentierer denne afhandling sig fra eksisterende forskning ved at inkludere makroøkonomiske variable, med særligt fokus på rentevariablen i lyset af, at det seneste årti har været karakteriseret af faldende renter, der ultimativt har resulteret i et, relativt til det historiske niveau i Europa, usædvanligt lavt renteniveau for selskaber. Denne afhandling fokuserer da på, hvordan ejerskab manifesterer sig i selskabers kapitalstrukturpolitik, såvel som hvorledes ejerskab har konsekvenser for, hvordan selskaberne har reageret på rentefluktuationerne. Afhandlingen er baseret på 6,881 børsnoterede og private selskaber i Europa i perioden 2004 til 2019. Der er foretaget statistiske analyser med henblik på at afdække kapitalstrukturdynamikker inden for to områder, der samlet udgør selskabers kapitalstrukturpolitik: Betydning af ejerskab for i) relative andel af gæld i kapitalstrukturen samt ii) kapitalstrukturtilpasningsadfærd. Vores resultater indikerer, at børsnoterede selskaber generelt benytter en mindre andel gæld i kapitalstrukturen sammenlignet med private selskaber. Endvidere øger børsnoterede selskaber deres gæld relativt til egenkapital under faldende renter, hvorimod private selskabers kapitalstruktur ikke udviser lignende følsomhed over for renteændringer. I forhold til tilpasningsadfærd er børsnoterede selskaber mere aktive end private, der generelt udviser højere grad af inerti. Ydermere indikerer resultaterne, at denne effekt forstærkes for børsnoterede selskaber under faldende renter, hvilket antyder, at børsnoterede selskaber muligvis udnytter attraktive markedsforhold. Modsat udviser private selskabers kapitalstrukturtilpasningsadfærd ikke samme følsomhed over for faldende renter. Endeligt finder vi, at der er nogle sammenfald mellem firma-specifikke faktorer, der påvirker tilpasningsadfærden for både børsnoterede og private selskaber.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2021
Number of pages109
SupervisorsJeppe Christoffersen