The Impact of FRTB´s Market Risk Framework on the Danish Covered Bond Market Liquidity

Robert Martin Heelund Larsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale har til formål at give læsen en forståelse af, hvilke faktorer som har indflydse på likviditeten i det danske realkredit marked, samt hvordan likviditeten bliver påvirket af skærpede kapital krav til bankerne gennem FRTB regelsættet. Afhandling besvarer problemformuleringen ved at give læseren en præsentation af det danske obligationsmarked, markedets forskellige aktører og en gennemgribende introduktion til de kommende FRTB kapitalkrav. På bagrund af en række udregninger af de danske realkreditobligationers kapitalkrav under det nye FRTB regelsæt kombineret med en teoretisk model og empirisk data til at tjekke modellens forklaring af det danske marked, kan det konkluderes at danske banker som i dag benytter bankens balance til at agere market maker og spekulant i markedet, må forvente et øget kapitalkrav. Ligeledes må bankerne forvente, at de øgende kapitalkrav har en direkte effekt på likvidteten af markedet, da det bliver dyrere for bankerne at agere market maker. Fra den teoretiske model kan det konkluderes at likviditeten i markedet forsvinder, når market maker og spekulanter har sværere ved at skaffe tilstrækkelig billig funding. Da bankerne som idag agerer market maker er afhæning af funding via deres kapitalkrav ville likviditeten alt andet lige blive påvirket negativt via højrere kapitalkrav.

EducationsMSc in Business Administration and Mathematical Business Economics, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2020
Number of pages84