The Application of Factor Models on Individual Stocks

Kristoffer Lings Halskov

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale omhandler anvendelsen af en seks-faktor model til modelleringen af aktieafkast, for at undersøge hvorvidt en seks-faktor model, og faktormodeller mere generelt, kan bruges af investorer til at opnå positive risikojusterede poteføljeafkast. De seks faktorer anvendt af modellen i dette speciale inkluderer de fem faktorer fra Fama & French’s (2015) fem-faktor model samt Carhart’s (1997) momentum faktor. Disse faktorer blev specifikt udvalgt på grund af deres hyppige anvendelse i den finansielle litteratur. Første del af specialets analyse undersøger, hvorvidt de underliggende antagelser bag faktormodellerne lader til at være sande. Flere statistiske analyser af hvorvidt der forekommer tidsvarierende koefficienter, varierende volatilitet, autokorrelation m.m., viser at en standard seks-faktor model i gennemsnit ikke er en god model for individuelle aktiers aktieafkast. Ydermere bliver faktorerne analyseret som tidsserier for at se, hvorvidt stokastiske tidsserieprocesser såsom ARMA og GARCH modeller kan bruges til modelleringen af dem. Faktorerne udviser store tegn på volatilitetsklumpning, men knap så mange på autokorrelation og der konkluderes at den primære metode, hvorpå modellering af faktorerne kan forbedres, er via modeller som GARCH der tillader volatilitetsklumpning. I sidste del af specialet bliver der testet hvorvidt en investorer ved hjælp af seks-faktor modellen, med og uden diverse modifikationer, samt teorien fra moderne porteføljeteori, kan danne porteføljer, der over perioden 1966-2018 har positive risikojusterede afkast. Der konkluderes, at de porteføljer som bliver dannet ved kombinationen af moderne porteføljeteori og seks-faktor modellen har meget lave og tilfældige risikojusterede afkast, hvilket skyldes den enormt høje varians i de dannede porteføljer. Seks-faktor modellen undervurderer stærkt variansen og risikoen associeret ved individuelle aktier og bliver derfor nemt overeksponeret overfor idiosynkratisk risiko.

EducationsMSc in Business Administration and Management Science, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2018
Number of pages69