Statistical Modeling of Extreme Values

Anders C. T. J. Thomsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne kandidatafhandling er et studie i Ekstrem Værdi Teori (EVT), og diverse statis-tiske metoder til at beskrive adfærden af ekstreme hændelser. Udvalgte dele af teorienbeskrives og med et afsæt i relevant finansielt data efterprøves dele af denne. Fællesfor afhandlingen er antagelsen af uafhængigt identisk fordelt data (iid). Del 1 berørerasymptotiske modeller, og dækker både blok - og grænseværdi modeller, dette efter-prøves og analyseres på to serier af aktiekurser, Mærsk B og Novo Nordisk B. Dernæstintroduceres et teoretisk indblik i Poisson processer til modellering af ekstreme værdier.Til slut i del 1 introduceres multidimensionelle modeller af ovenstående, og afsluttesmed at berøre modellering af afhængige serier af data. Del 2 omhandler brugen af EVTtil at modellere finansiel risiko, herunder Value-at-Risk (VaR) og Expected Shortfall(ES) og disses sammenhæng med EVT. Del 3 fokuserer på diskussion af de forskelligemetoder og modeller, og afsluttes med en konklusion af det analyserede, såvel somafhandlingen generelt.

EducationsMSc in Business Administration and Mathematical Business Economics, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2019
Number of pages77
SupervisorsDorte Kronborg