Reach for Change in the USA: A Study of Cross-sector Collaboration and Social Partnerships in a Globalization Perspective

Anders Nyhold Jochumsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med dette speciale er at undersøge det indbyrdes forhold mellem globaliseringen og tværsektorielle partnerskaber generelt og i USA specifikt. Dette gøres for at lægge et fundament for en overordnet vurdering af nonprofit organisationen Reach for Changes mulige rolle i det amerikanske samfund. For at forsøge at opfylde formålet benyttes tragt-modellen som struktur, hvor hvert emne understøttes af en individuel tragt. I første tragt undersøges således først begrebet globalisering generelt, og da globaliseringen har sit udspring og arnested i USA, efterfølgende derfor også hvorledes globaliseringen har påvirket det amerikanske samfund. Herefter indsættes Reach for Change i en kontekst af det globaliserede amerikanske samfund. I den næste tragt undersøges begrebet om tværsektorielle partnerskaber og dets indbyrdes forhold til globaliseringen. Dernæst udforskes tværsektorielle partnerskaber i konteksten af det amerikanske samfund. Slutteligt foretages en overordnet vurdering af Reach for Change og organisationens mulige rolle i et tværsektorielt partnerskab i det globaliserede amerikanske samfund. I den sidste af de underordnede tragte følges der op på væsentlige spørgsmål og betragtninger afstedkommet af analysen, i et diskussionsafsnit. Dette efterfølges af råd til Reach for Change for slutteligt at komme med forslag til eventuelle videre undersøgelser. Globalisering karakteriseres i specialet ikke blot som én enkelt ting, men mange ting på samme tid. Globaliseringen er både af økonomisk, kulturel, politisk og teknologisk karakter. Disse aspekter influerer hinanden på tværs i et konstant bevægende, grænseoverskridende indbyrdes forhold på tværs af sektorer. Globaliseringen viste sig specifikt i den amerikanske kontekst ved at, som konsekvens af den offentlige sektors nedprioriterede rolle, have afstedkommet et sektorielt skred. Skredet har afstedkommet at den offentlige sektors velfærdsforpligtelser i højere grad er tilfaldet nonprofit organisationer og den private sektor. Ved undersøgelsen af Reach for Change i det globaliserede amerikanske samfund, viser det sig at det sektorielle skred har betydet, at det især var i et samarbejde mellem nonprofit sektoren og den private sektor, at rollen som ydere af velfærd normalvis bliver løftet. For videre efterforskning af dette fænomen, bliver dette i en kontekst af globaliseringens indflydelse på lokale, nationale og internationale forhold undersøgt. Både teoretisk og praktisk. Grunden til de 4 geografiske niveauer er Reach for Changes ageren i netop disse. Undersøgelsen viser at der er forskel på tværsektorielle partnerskaber i forhold til geografiske niveauer, at disse var påvirket af eksterne faktorer i forskellig grad, men også at disse samtidig havde en indbyrdes påvirkning på hinanden. Herefter igangsættes en undersøgelse af de helt fundamentale forskelle på aktører fra de forskellige sektorer. Her viser det sig yderligere, grundet de forskellige sektorers institutionelle logikker, hvor vanskeligt det kan være at få et tværsektorielt samarbejde til at fungere. For et mere detaljeret indblik i de forskellige aspekter af et tværsektorielt samarbejde, bliver et strukturelt værktøj benyttet til at belyse dette. Her bliver det yderligere belyst, hvor komplekse og dynamiske tværsektorielle partnerskaber er. For at kunne definere begrebets indskrænkninger, bliver tværsektorielle partnerskaber efterfølgende gjort selskab af begrebet sociale partnerskaber eller socialt entreprenørskab. Herefter vil den amerikanske tradition for sociale entreprenørskaber blive undersøgt, for at forsøge at fastslå årsagen til denne tradition. Inden analysen igangsættes, introduceres to interviews som empirisk materiale. Herefter benyttes Reach for Change som pladsholder i det strukturelle værktøj tidligere introduceret. Dette gøres på baggrund af teorierne fra tidligere, empiri fra interviews og materiale internt fra organisationen, og afstedkommer derved analysen. Det altoverskyggende svar på baggrund heraf er, at Reach for Change som nonprofit organisation, i mange aspekter afspejler den amerikanske variation af socialt entreprenørskab mere end den europæiske. Specialet afspejler i sin helhed hvor komplekst et begreb globalisering er, og hvor stor indbyrdes indflydelse hvert aspekt af samfundet har.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages132
SupervisorsOleg Koefoed