Rapportering af samfundsansvar i mellemstore virksomheder

Morten Svenningsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Projektet handler om udarbejdelse af CSR rapporter i mellemstore virksomheder. Kravet om at handle etisk ansvarligt – og ikke mindst kunne dokumentere dette – er voksende og kan i stigende grad forventes at blive rettet mod virksomheder, der ikke er omfattet af årsregnskabslovens krav om redegørelser for samfundsansvar. Mellemstore virksomheder har typisk en mere uformel organisation, mindre indflydelse på deres omgivelser og færre ressourcer til strategiske opgaver. En forventning om, at disse virksomheder kan præsentere en CSR rapport, kan dermed resultere i en administrativ byrde. Problemformuleringen spørger derfor ind til, hvordan en mellemstor virksomhed kan udarbejde en CSR rapport i praksis. Med CSR rapport forstå i dette projekt en rapport aflagt efter standarderne Global Reporting Initiative (GRI). Problemformuleringen besvares gennem dels en kvantitativ analyse af 32 virksomheders CSR rapporter og dels en kvalitative analyse af én af disse virksomheders CSR rapport. Den kvantitative analyse sammenligner 16 små og mellemstore virksomheder med 16 store virksomheder med henblik på at identificere systematiske forskelle. Den kvalitative analyse går i dybden med én konkret virksomheds arbejde med CSR. Analysen er baseret på den antagelse, at de analyserede virksomheder har gjort sig erfaringer med GRI standarderne i praksis og derfor er værd at undersøge nærmere. Analysen kommer ikke ind på, hvordan læserne af CSR rapporterne opfatter dem, eller om rapporterne på anden vis bidrager til at skabe positiv opmærksomhed omkring de undersøgte virksomheder. Det konkluderes, at mellemstore virksomheder kan tillade sig at arbejde med færre standarder end store virksomheder. Der peges desuden på nogle ”typiske” standarder. Det konkluderes desuden, at CSR rapporten bør ses som et ledelsesværktøj, der dels kan bruges til en fremadrettet kommunikation både udadtil og indadtil og dels til at formalisere organisationen, idet arbejdet med målfastsættelse, registrering, målopfølgning, m.v. kræver, at virksomheden arbejder systematisk. Endelig peges der på, at mellemstore virksomheder på grund af deres størrelse har nogle fordele i arbejdet med CSR rapportering. For eksempel kan stærke værdier – snarere end stakeholders forventninger – lægges til grund for CSR arbejdet og der kan anlægges en eksperimenterende tilgang, hvormed CSR rapporten bliver en læringsproces og ikke nødvendigvis en perfekt rapport i første hug

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages59
SupervisorsMia Kaspersen