Parental Effects on Children's High School Educational Attainment

Diana Hornshøj Jensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

I Danmark er den økonomiske ulighed de senere ˚ar vokset og flere har relativt færre midler at gøre godt med. Heriblandt er særligt indvandrere. P˚a trods af, at flere forskningsprojekter peger mod, at Danmark er et af de lande med de bedste muligheder for uddannelsesmobilitet, peger ny forskning mod, at med bestemte uddannelses- og indkomstsm˚al er unge danske ikke mere uddannelsesmobile end unge amerikanere. Ydermere er andelen af underklassens børn i Danmark, som selv ender i underklassen steget i perioden fra 2003 til 2013. Herudover er den stigende debat, om hvordan integrationen i Danmark g˚ar, samt de gentagende resultater, der peger p˚a, at indvandrere klarer sig d˚arligere end indfødte i folkeskolen med til at øge debatten. Derfor er information p˚a omr˚adet af stor vigtighed og det har derfor været det interessant at undersøge, hvorvidt der er en sammenhæng i forældres uddannelses- og indkomstniveau og sandsynligheden for, om deres børn f˚ar en gymnasial uddannelse. Herudover at undersøge om der er forskelle i disse effekter givet, om forældrene er indfødte, om de er af anden etnisk herkomst, om det at man bor i en bestemt kommune har betydning p˚a, hvor stor forældreindflydelsen er og slutteligt, om der er forskel i forældrenes effekt alt efter om vi ser p˚a drenge eller piger, men ogs˚a hvordan forældreeffekten varierer med oprindelsesland. Jeg finder i denne afhandling, at børn af indfødte i højere grad end børn af indvandrere har en gymnasial uddannelse. Herudover finder jeg et stærkt forholdet mellem forældres uddannelse og sandsynligheden for om indfødte piger og især drenge f˚ar en gymnasial uddannelse, samt at forholdet mellem forældrenes indkomst og sandsynligheden for uddannelse er mindre stærkt. For børn med indvandre baggrund er forholdet mellem forældres indkomst- og uddannelsesniveau og sandsynligheden væsentligt svagere uanset børnenes køn, men denne p˚avirkning er blevet kraftigere i perioden fra 2006 til 2016. Herudover konkluderer jeg, at forældreeffekten ogs˚a afhænger af, om forældre bor sammen eller ej. P˚a kommunalt niveau finder jeg, uventet, at andelen af indvandrere med en gymnasial uddannelse er højere, end andelen af børn med indfødte forældre i Brøndby og Ishøj.

EducationsMSc in Business Administration and Mathematical Business Economics, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages154
SupervisorsBirthe Larsen & Lisbeth la Cour