Overtourism: A Complex Understanding of Overtourism in a Danish Context

Katinka Friis Petersen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Turisme er en verdensomspændende industri, der i 2019 bidrog med omkring USD 9,3 billioner til det globale BNP (Statista, 2020). Over de seneste år er overturisme blevet et prominent emne i diskussionen om industriens udvikling, og definitionerne af overturisme er mange. Udgangspunktet for dette speciale er at undersøge hvilke aspekter, der karakteriserer forståelsen af overturisme i en dansk kontekst under problemformuleringen: Hvordan kommer forskellige aspekter af overturisme til udtryk i danske destinationer, og hvordan kan oplevelserne hermed forme en kompleks forståelse af overturisme set fra destination management organisationernes perspektiv?. På baggrund af en række interviews med danske destination management organisationer (DMOer) og en efterfølgende contentanalyse identificeres både de destinationsspecifikke problematikker og mere generelle diskussioner. De undersøgte destinationer er København, Bornholm, Grønland (selvstyrende område) og Danmark som samlet destination. I analysen involveres teori og begreber, som på baggrund af contentanalysen vurderes at være relevant for den enkelte case. Det konkluderes, at destinationernes forståelse af overturisme involverer både økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter, og at de økonomiske komplikationer ofte kan stå i vejen for varige ændringer. De destinationsansvarlige organisationer er ofte afhængige af finansiering, som enten er betinget af kontinuerlig vækst i antal af besøgende, eller som stammer fra de store turismeaktører, der typisk har interesse i at fastholde et højt turismetryk i allerede velbesøgte områder og sæsoner. Overturismen konkrete udtryk afhænger af destinationens type, eksempelvis vil landdestinationer ikke nødvendigvis have de samme oplevelser som bydestinationer. Ligesom destinationer med meget sæsonbestemt turisme vil have andre oplevelser end destinationer med mere helårsturisme. Det konkluderes desuden, at det er uholdbart at anskue overturisme fra en udelukkende kvantitativ definition, da nogle typer af turister opleves som mere invasive end andre i forhold til at bevare destinationen og befolkningens følelse af lokal identitet. På baggrund af analysen foreslås det, at overturisme kan defineres som en kontekstspecifik form for turisme, der opfattes som havende en for vidtgående indflydelse på den individuelle destination, lokalsamfundet og de besøgendes oplevelse gennem interrelaterede økonomiske, sociale og miljømæssige implikationer. I diskussionen af de praktiske implikationer inkluderes desuden de konsekvenser, som coronavirus har haft for turismen, og der argumenteres for den stadige relevans af gentænkning af visse elementer af turismen for at minimere risikoen for overturisme og trække udviklingen i en mere bæredygtig retning.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2020
Number of pages69
SupervisorsSebastian Zenker