OECD Transfer Pricing Guidelines: Præcisering af særlige overvejelser vedrørende immaterielle aktiver

Zainab Haider Diab

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Armslængdeprincippet er sat i verdenen for at sikre, at transaktioner mellem koncernforbundne selskaber sker på markedsmæssige vilkår. Dette er for at undgå, at overskud eller underskud flyttes mellem virksomhederne og derved ændre det skattepligtige over-/underskud og flytte dette mellem højbeskatnings- og lavbeskatningslande. Grundlaget for armslængdeprincippet fremgår af OECD’s modeloverenskomst artikel 9, stk. 1. Kontrollerede transaktioner tegner for ca. 60% af verdenshandlen ifølge OECD, hvorfor transfer pricing er en væsentlig faktor for verdenshandlen. På verdensplan eksisterer dr ca. 78.000 multinationale koncerner, som har ca. 778.000 udenlandske datterselskaber. Disse tal er dog skønnet, hvorfor der kan være en stor usikkerhed, men tallene peger dog på væsentligheden for de enkelte landes skatteindtægter. (Wittendorff, 2018) Da samfundet er i et skift fra at være et industrisamfund til et mere videnssamfund er de immaterielle aktiver særligt vigtige i værdiskabelsen for en virksomhed. (Wittendorff, 2018) Immaterielle aktiver spiller en vigtig rolle for at opnå vedvarende konkurrencefordele i et videnssamfund. Konkurrencefordelene kan ligeledes udnyttes på grund af den forretningsmæssig struktur i multinationale koncerner. (Wittendorff, 2018) For at opnå disse konkurrencefordele, er der stor fokus på innovation og udvikling af immaterielle aktiver. I seneste sager vedrørende fx Google, hvor en stor del af koncernens flytning af overskud ikke var i strid med modelsoverenskomstens artikel 9, stk. 1, og dennes vejledning udarbejdet af OECD. OECD vurderede derfor, at der var et stort behov for at ændre vejledningen til fortolkning af artikel 9, stk. 1. Ændringerne trådte i kraft i 2017, hvor forrige vejledning var fra 2010. Ændringerne til tilgangen for immaterielle aktiver kan være meget uoverskuelig for de skatteydere som skal følgevejledningen. Grunden til at det kan virke uoverskueligt, skyldes at opstillingen er anerledes, samtidigt er der forskellige fokusområder for de to vejledninger. Formålet med denne opgave er at forstå, hvilke ændringer der har været i OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 fra forrige version, som er udarbejdet i 2010. Denne opgave starter af denne grund med at beskrive grundlaget for ændringen af Transfer Pricing Guidelines 2010 til Transfer Pricing Guidelines 2017. Herefter vil der være en komparativ analyse af kapital 6 i begge vejledninger, som omhandler behandling af immaterielle aktiver, for at forsøge at kortlægge, hvilke ændringer der har været til tilgangen af immaterielle aktiver og transaktioner, som involverer disse. Ved at kortlægge de ændringer der har været fra Transfer Pricing Guidelines 2010 til Transfer Pricing Guidelines 2017, kan dette gøre det nemmere for skatteydere at være opmærksomme på de ændringer, som har særlig betydning for dem. Afslutningsvist vil disse vejledninger vurderes i forhold til formålet for ændringen, hvortil der samtidig vil drages paralleler til dansk intern lovgivning, Ligningslovens (LL) §2.

Educations, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2019
Number of pages80