Measures to Balance Gender through the Recruitment Process in Academia: An Exploratory Study of Perceived Effects

Josefine Qvist Sibbern & Camilla Hahn Hinrichsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Danske universiteter har sat saksen på dagsordenen. Saksediagrammer bruges til at illustrere kønsfordelingen i et typisk karriereforløb i akademia, og tendens er klar: jo højere op i hierarkiet, man kigger, jo færre kvinder vil man finde. Det er dog imidlertid ikke en tendens, der kan tilskrives forskelle i uddannelsesniveau. Der er flere årsager til, at det er vigtigt at have (flere) kvinder i akademia, herunder at køn har en betydning for, hvad der bliver forsket i. Universiteter kan dermed siges at have medindflydelse på samfundets udvikling, hvortil der følger et medansvar for at sætte kønsinklusion på dagsordenen. I nærværende afhandling anskues rekrutteringsprocessen som et centralt redskab til at arbejde med kønsbalance i akademia. Formålet er dermed at belyse de initiativer, som nøgleaktører i rekrutteringsprocessen på danske universiteter oplever som værende effektive i arbejdet med kønsbalance. Dette undersøges kvalitativt gennem en eksplorativ og abduktiv tilgang, hvorved 13 semistrukturerede interviews med nøgleaktører i rekrutteringsprocessen fra syv forskellige danske universiteter sætter retning for projektet. Ved brug af tematisk kodning bliver seks relevante temaer identificeret, der af nøgleaktørerne opleves som værende effektive til at adressere kønsbalance; herunder øget fokus på søgearbejdet med afsæt i kønnede netværk, promotion track, standardiserede skabeloner til jobopslag og kønsbalancerede udvalg. Hertil er der yderligere fundet diverse kvalitetssikringsmomenter, der vurderes nødvendige samt effektive. Det bringes frem, at det tyder på, at der er et behov for yderligere uddannelse af beslutningstagere samt personaleledelse, således at bevidstheden om diversitetsledelse øges, for at belyste initiativer vil have størst mulig positiv effekt på arbejdet med kønsbalance. Derudover findes det sandsynligt, at lokal variation på tværs af, samt i høj grad også inden for, danske universiteter vil have betydning for, hvordan initiativer vurderes og implementeres, hvorfor fremtidig forskning anbefales at indtænke lokal variation. Desforuden finder nærværende afhandling det sandsynligt, at akademisk ‘excellence’, talent og potentiale har kønnede konnotationer, hvorfor yderligere forskning i meritokratiet som kønnet størrelse opfordres.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2021
Number of pages460
SupervisorsAlex Klinge