Leading the Charge in E-sports: An Exploration of Leadership Behaviors in League of Legends

Vidak Rajovic

Student thesis: Master thesis

Abstract

Følgende afhandling har til formål at bidrage med ny viden omkring de gavnlige aspekter af E-Sports ved at anskue det underudviklede og nye spændingsområde der eksisterer imellem lederskab og ESports. Metodisk søgte afhandlingen at afdække dette spændingsområde ved at benytte et mixed methods forskningsdesign hvorved en hermeneutisk og positivistisk tilgang dannede grobund for opgavens kvalitative- og kvantitative dataindsamlingsmetoder. Herved blev en trianguleringsstrategi udarbejdet for at sikre effektiv brug af de to paradigmer, hvilket udmøntede sig i brug af ét spørgeskema og tre semi-strukturerede ekspertinterviews der udgør afhandlingens primære empiri. Således er der mulighed for både at indhente nuanceret og dybdegående viden om afhandlingens spændingsfelt, men lige så vel generalisere den opnåede viden og dermed give opgavens konklusioner en universel karakter. Spændingsområdet blev undersøgt teoretisk ved brug af Avolio & Bass’ Full-Range Leadership Theory og tilhørende Multifactor Leadership Questionnaire. Dernæst blev E-Sports’ lederskabsudviklende karakter anskuet igennem Social Learning Theory som beskrevet af Anthony Banduras, og Leadership Development Theory som beskrevet af David V. Day. Den kvalitative analyse påviste at E-Sports opfylder en række af de nødvendige kriterier for kunne udvikle og styrke lederskabs kompetencer, hvorved de specifikke roller spillere kan optage i spillet kan skabe bedre forhold for lederskabsudvikling og praktisering. Dernæst blev en forbindelse imellem spillerens niveau og lederskabsadfærd etableret; des højere niveau en spiller besidder, des stærkere lederskabsadfærd bør de udvise. Afslutningsvist blev det påvist hvorledes lederskabsudvikling er en proces der afhænger af intentionalitet hvormed spillerens aktive involvering i lederskab er afgørende for en eventuel udvikling. Den kvantitative analyse påviste indledningsvist at der var en signifikant negativ korrelation imellem personer med E-Sports erfaring og selv-opfattet lederskabsadfærd; mennesker med E-Sports baggrund udviste svagere transformational-, transactional- og laissez-faire lederskabsadfærd end mennesker med ingen erfaring indenfor E-Sports. Dernæst blev det påvist at spillerens niveau ikke har en indflydelse på deres selv-opfattede lederskabsadfærd. Afslutningsvist blev det påvist at spillere der optager AD-carry rollen vil udvise en stærkere selvopfattelse af transformational- og transactional lederskabsfaktorer, end personer der besidder en support rolle. 3 Konkluderende har denne afhandling bidraget med ny viden til et underudviklet og komplekst spændingsfelt imellem E-Sport og lederskab og opfordrer til yderligere undersøgelser med fokus på de lederskabsudviklende træk E-Sports besidder, og hvordan disse kan bruges af organisationer udenfor en E-Sports sammenhæng.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2019
Number of pages143