Is GN Store Nord Priced at a Conglomerate Discount? A Valuation of GN Audio & GN Hearing

Alexander Rosenkrans & Fredrik Myrvold

Student thesis: Master thesis

Abstract

Empiriske undersøgelser har vist at konglomerat selskabers divisioner, hverfor sig, repræsenterer en højere værdi end når de værdiansættes som en enhed, derved bliver konglomeratselskaber historisk set værdifastsat lavere, end summen af konglomerat selskabers divisioner hver for sig. Dette betyder at konglomeraters aktiekurs ofte indeholder en rabat, kaldet konglomeratrabat. I denne afhandling er konglomeratrabattens eventuelle eksistens og eventuelle påvirkning på konglomeratet GNStore Nord, undersøgt. Før denne analyse blev gennemført, blev det det teoretiske fundament forkonglomeratrabat gransket. De hyppigste forklaringer på konglomeratrabatters eksistens relaterer sig til agent omkostninger og ulemper ved interne kapitalmarkeder. Diskussion omkring agent omkostning tageroftest udgangspunkt i forskellighederne imellem aktionærens og ledelsens risiko profiler. Teorier, der relaterer sig til interne kapitalmarkeder forklarer, at ressource allokeringer mellem divisioner ofte lider underkonkurrence fra divisioner med dårlig rentabilitet. Afhandlingen fokuserer primært på at undersøge hvorvidt konglomeratrabat eksisterer i GN Store Nord.Denne analyse tog sit udgangspunkt i en DCF analyse af GN Store Nords to divisioner; GN Audio og GNHearing. Begge divisioner er værdiansat som individuelle enheder. Divisionernes estimerede markedskurs udgjorde den 09.02.2017, som følge af DCF modellens beregninger DKK 192,35. Sammenholdes dette estimat med markedsværdien på aktiekursen DKK 152,82 per samme dato - var det tydeligt, at vi kom fremtil en rabat i aktiekursen. Disse resultater var robuste sammenholdt med en EV/EBITA multipelværdiansættelse på divisionernes fire mest sammenlignelige ”peers”, da denne metode afspejlede en aktiekurs mellem DKK 184 – DKK 218. En følsomhedsanalyse blev gennemført, for at teste robusthedenaf DCF modellens kritiske forudsætninger omkring følsomhed overfor ændringer i afkastkravsberegningen og de budgetterede cash flows. Denne analyse konkluderede, at modellens resultater var særdeles følsom i forhold til disse forudsætninger og ændringer hertil fastslog, at der kunne blive handlet til både en præmieog en rabat. På grund af DCF modellens åbenlyse subjektivitet, afsøgtes herefter teoriens forklaringer. Formålet hermed var at undersøge de forskellige teoriers forklaringer på hvorfor konglomerat rabatter opstår– i forhold til situationen på GN Store Nord. Der blev foretaget seks analyser, hvor konklusionerne varvarierende. Tre af analyserne indikerede, at fænomenet konglomeratrabat kunne optræde i GN Store Nord, mens to konkluderede at disse forklaringer ikke understøttede konklusionen omkring konglomerat rabat.Den sidste undersøgelse gav ikke et entydigt svar. De tre teorier, der støttede en konglomerat rabat i GNStore Nord, relaterede sig til diversitet i konglomerat selskabers ressourcer, R&D investeringers effektivitet i konglomeratet og sluttelig uoverensstemmelse mellem ledelse og aktionærer omkring deres kapitalstruktur. Da alle disse undersøgelser inkluderede indbyggede antagelser, kan det ikke konkluderes, at konglomerat rabat med sikkerhed optræder i GNSN.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages228