IPO Underpricing: The Incentive Trade-off Between Issuer, Underwriter, and Investor

Frederik Dahl Jespersen & Kristoffer Lecker Johannessen

Student thesis: Master thesis

Abstract

I dette speciale undersøges underprisfastsættelse (underpricing) af børsintroduktioner (IPOs), dertilhørende forklarende variable samt den potentielle afvejning mellem processens interessenters (stakeholders) incitamenter. Disse elementer undersøges indledningsvis ved en test af et udsnit af anerkendte teorier på et datasæt bestående af 1.827 IPOs, der alle blev udstedt på amerikanske børser mellem januar 2003 og februar 2015. Den primære analyse i dette speciale foretages ved en mindste kvadratrødders regressionsmodel (OLS), som benyttes til at teste de bedst anvendelige teoriers proxyers forklaringsgrader i relation til underpricing. Der er undervejs blevet foretaget modifikationer af de eksisterende teorier og deres proxyer med henblik på at reflektere viden opnået gennem praktiske erfaringer for således at give den mest nuancerede analyse. Foruden disse modifikationer præsenteres også en original fortolkning, som relaterer sig til de reaktioner, der opstår som konsekvens af en eventuel diskrimination i allokeringen af aktier i ’bookbuilding’ processen. I dette speciale bliver en gennemsnitlig underpricing på 13,10% dokumenteret på et statistisk signifikant niveau ved anvendelse af det førnævnte datasæt. Testresultaterne fra analysen og fortolkningerne af disse indikerer, at de akademisk dominerende teorier ’Winner’s curse’ samt ’”Hot issue” markets’ synes at være forældede, mens teorierne ‘Partial adjustment’, ‘Investor sentiment’ and ‘Retained ownership’ tilskrives relevans. En række øvrige teorier, der hovedsageligt er rodfæstet i institutionelle forklaringer, er yderligere analyseret ved anvendelse af forskellige metoder. Disse tilskriver teorien ’Price stabilisation’ relevans idet IPO underwritere rutinemæssigt supporterer en akties handel i det åbne marked i perioden efter selve børsnoteringen, ved at stabilisere prisen og således påvirke underpricing. I specialet er der gjort adskillige supplerende opdagelser, herunder at bookbuilding metoden, valget af underwriter samt investorernes forventninger om en IPO rabat (discount) alle kan forklare, hvordan underpricing opstår. Afslutningsvis fremlægges nogle konkluderende bemærkninger vedrørende incitamentsafvejningen. Der konkluderes, at investorer altid vil drage fordel af IPO underpricing, mens underwriter og udsteder vil have kontraherende incitamenter, som skifter på kort og lang sigt, idet kortsigtet profitabilitet antageligvis opvejes af de langsigtede muligheder, som underpricing kan facilitere.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages129
SupervisorsSøren Plesner