Innovation Centre Denmarks' Positioning Stratgey Towards Danish Entrepreneurs

Stephanie Hay Kristensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formål Dette speciale tager udgangspunkt i hvordan Innovation Centre Denmark i Shanghai (ICDK) kan positionere sig overfor danske entreprenører, som overvejer at etablere sig på det kinesiske marked. Et veludviklet økosystem for entreprenører i Danmark, har medført et stigende antal af start-up virksomheder. Men på grund af Danmarks begrænsede markedsstørrelse, forhindrer det mange entreprenører i at vokse og skabe profit, som bidrager til national vækst. For at imødekomme dette, har den danske regering placeret såkaldte Innovationscentre på strategiske vækstmarkeder, så som Kina, for at supportere danske virksomheder, forskningsinstitutioner og entreprenører med at opnå succes på det internationale marked. Siden 2007, har ICDK assisteret danske virksomheder, institutioner og forskningsenheder inden for ICT, cleantech og lifescience med at etablere sig i Kina som en del af at muliggøre den danske vækststrategi for Kina. I Kinas nyligt præsenterede 13 Fem Års Plan lægges stor vægt på at skabe en langsommere, men mere bæredygtig vækst gennem innovation, bilaterale samarbejdsaftaler såvel som videndeling for at imødekomme deres økonomiske udfordringer. Den kinesiske regering har investeret i at Shanghai bliver et internationalt hotspot for innovation, entreprenørskab og forskning. I forlængelse af det har Shanghai en markedsstørrelse, som rummer mange muligheder for danske entreprenører. Ydermere er Shanghai også kendt for at have et veludviklet økosystem for internationale entreprenører, hvilket naturligt har medført stigende konkurrence og højere kompleksitet. Metode: Med udgangspunkt i et filosofisk hermeneutisk paradigme og en abduktiv struktur, er der en kontinuerlig vekselvirkning mellem helhed og delelementer i et forsøg på at skabe en dybere forståelse af innovationscentret og entreprenørskab i Danmark og Shanghai. Seks kvalitative interviews med relevante personer fra entreprenør økosystemet i Danmark og Shanghai udgør primære data. Artikler, rapporter, og politiske dokumenter udgør sekundære data. Tilsammen danner det empirien som analyseres i en teoretiske ramme, hvilket som er udgjort af de traditionelle steps i marketing planlægning på et strategiske og taktisk niveau. Hovedkonklusioner: ICDK har i øjeblikket ikke formuleret en marketing strategi og har heller ikke et klart defineret fokus, hvilket medfører at de ikke klart får klart kommunikeret hvem de er og hvordan de kan være en værdiskabende partner for danske entreprenører. De har samtidig en uoverensstemmelse mellem ambitionsniveau, distributionskanaler og allokerede ressourcer til at assistere de danske entreprenører. Hvis ICDK målretter sit fokus til en klart defineret målgruppe af danske entreprenører inden for ICT, life science og cleantech, vil de kunne opnå klar og transparent identitet, bedre tilpassede serviceydelser og en styrket markedsposition. Stephanie Hay Kristensen, stkr11ac CBS, Cand.merc.kom, Masterthesis 2 Hvis ICDK indsnævrer deres fokus til kun at omfatte relevante danske entreprenører inden for ICT, lifescience og cleantech, vil de kunne kommunikere en klarere identitet og skabe et sammenhængende image, hvilket vil styrke deres position på markedet. Som led i denne nye definerede positionering er det essentielt for ICDK at positionere sin værdiskabelse på baggrund af at de er kendere af markedet, erfaringstunge og har et stærkt netværk i Kina. Deres services er samlet i en såkaldt “Partnership Model” og bliver præsenteret på deres hjemmeside. Samtidig benytter de sociale medier i form af LinkedIn til at promovere sig selv over for en bred vifte af interessenter, men ikke specifikt rettet mod entreprenører. Deres hjemmeside meget kompleks og præsenterer ikke den egentlige værditilvækst som de ynder efter at skabe. Jeg anbefaler at ICDK kan positionere sig mere overbevisende overfor relevante entreprenører, hvis de skaber bedre struktur på deres hjemmeside. Alternativt vil det skabe en endnu stærkere profil, hvis de allokerer nogle ressourcer og laver en separat hjemmeside, der udelukkende fokuserer på entreprenørerne. Samtidig skal de undersøge hvilke sociale medier ud over LinkedIn, som i højere grad bruges af og tiltaler relevante entreprenører og promovere sig via disse. Alt i alt vil disse ændringer styrke ICDKs position overfor relevante danske entreprenører og samtidig skabe en bedre sammenhæng mellem deres ambition, evner og image. Herved tror jeg på at ICDK kan være en sand værdiskaber for sig selv, sin målgruppe og regeringen, for herved at sikre sig sin egen relevans og eksistensberettigelse.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages142
SupervisorsVerner Worm