IFRS Foundations konsultation vedrørende en global bæredygtighedsstandard: Analyse af hvordan virksomheder og ‘standard setters’ i EU og UK forholder sig til en ny global bæredygtighedsstandard

Nanna Gram Hansen & Meline Christrup

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Formålet med vores hovedopgave er at redegøre for IFRS konsultationsbrev, som de offentliggjorde i 2020, samt at analysere på høringssvarene fra de udvalgte respondenter indenfor et afgrænset geografisk område. Vores hovedopgave er inspireret af den stigende tilgang i rapportering af bæredygtighed og den voksende interesse, som det globale samfund har. Hovedopgaven er samtidig drevet af vores almene interesse i revisionsstandarder, hvorfor det er interessant at tage udgangspunkt i en vinkel, hvor man undersøger mulige tilgange af bæredygtighedsrapporteringer. I vores hovedopgave vil vi undersøge og sammenholde de allerede eksisterende kravbaserede standarder med de frivillige standarder, som der er fastlagt og florerer på det globale marked. Vi har udvalgt 52 respondenter ud af de totale 570 respondenter. Vi har valgt at fokusere på to respondentgrupper, standard settere og virksomheder, da det vil være muligt at sammenholde disse med hinanden. Derudover har vi valgt de to respondentgrupper ud fra, hvor vi anser, at en ny kravbaseret bæredygtighedsrapportering vil have den største effekt. Vi har i vores opgave valgt at analysere på 7 af spørgsmålene ud af de totale 11 spørgsmål, da de har direkte afsæt i implementeringen og fastsættelsen af bæredygtighedsstandarderne. Vores hovedopgaves teoriafsnit indeholder en teoretisk ramme, hvorledes den sammenkobler forskellige teorier. De teorier, som vi har fundet relevant for vores hovedopgave, er interessentteorien, legimitetsteorien, lobbying behavoiur samt accountablility. Vores analyse tager afsæt i empirien, som vi har udvalgt jævnfør ovenstående afsnit. Kodningen af empirien er foretaget i programmet Nvivo, hvor vi har kodet den kvalitative data, som vi har indsamlet. Vi har opstillet adskillige figurer og tabeller over vores kodning, som ses løbende igennem opgaven og i bilagene. Tabellerne og visualiseringerne viser høringssvarene pr. spørgsmål, hvor de to respondentgrupper sammenholdes. Ud fra den udførte analyse kan vi konstatere, at der er et klart ønske om et globalt sæt af bæredygtighedsstandarder fra respondenterne i Europa og Storbritannien. Det ses også, at der er et fælles ønske fra respondenterne i forhold til de elementer, som der skal og bør indgå i den globale rapportering.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2021
Number of pages82
SupervisorsCaroline Aggestam Pontoppidan