IFRS 15 – Omsætning fra kontrakter med kunder

Iman Dahmani

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Som interessent og eventuel regnskabslæser er en given virksomheds omsætning ofte en di-rekte indikation på, hvordan denne klarer sig. Dette er blot en af mange årsager til, at indreg-ning af omsætningen er vigtig. Derudover er dette en post, som mange anvender til at sam-menligne virksomheder med hinanden. Dette er blot nogle af årsagerne til, hvorfor den nye regnskabsstandard, IFRS 15 er relevant og bliver behandlet i nærværende opgave.
Omsætningen er dog en størrelse, som i den grad bliver påvirket af mange forskellige faktorer og i særdeleshed den stigende globalisering og den teknologisk fremgang. Disse bevirker, at omsætningstransaktioner mellem kunden og virksomheden bliver mere komplekse.
Som konsekvens af den stigende globalisering er flere og flere lande blevet underlagt de in-ternationale regnskabsstandarder, IFRS, International Financial Reporting Standards, som er udstedet af IASB, International Accounting Standards Board. Denne bestyrelse er som led i globaliseringen gået sammen med FASB, som er den amerikanske pendant til IASB, om at ud-stede regnskabsstandarder, der kan ensartes og gælde for en bred vifte af virksomheder.
Denne opgave retter fokus mod IFRS 15, som har til formål at overskueliggøre behandlingen af omsætningen i børsnoterede virksomheder, som opnår deres indtjening gennem kontrakt-baseret handel med kunder.
Formålet med implementeringen og opdateringen af IFRS 15 er at bidrage til sammenligne-ligheden mellem regnskaber på globalt plan samt at mindske uoverensstemmelserne mellem de daværende regnskabsstandarder og erstatte disse med én samlet standard. Implemente-ringen af IFRS 15 vil medføre ændringer i virksomhedernes IT-miljø, rapportering, risikosty-ring, forretningsgange med flere.
Alt i alt har implementeringen af denne nye regnskabsstandard indflydelse på virksomheden samt regnskabslæseren, og dette vil blive berørt i den følgende opgave.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2020
Number of pages35