Hedge Fund Replication Before During and After the Financial Crisis

Michelle Westphal Sørensen & Emil Vingaard Flindt Hansen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Hedge fonde påstår at kunne levere et højt afkast givet lederens evnen til at slå marked. Lederens evne til at slå markedet sammen med en bestemt hedge fond strategi, giver det alpha som investor betaler meget høje afgifter for, for at kunne investere i hedge fonde. Denne afgift er dog kun en af ulemperne ved hedge fonde som investorer vil opleve. Derfor er hedge fond replikation blandt andet blevet et interessant emne at undersøge. Hedge fond replikation ønsker at genskabe et produkt der kan levere et afkast der er ens med et hedge fond index eller højere. Dette kan undersøges ved brug af flere forskellige replikations tilgange. Dette studie vil fokusere på den faktor-baseret tilgang, hvor der prøves at genskabe det samme månedlige afkast for en hedge fund over en given periode. Dette studie vil desuden tage udgangspunkt i tre forskellige perioder, opdelt i forhold til den finansielle krise i 2008, det vil sige før, under og efter den finansielle krise. Den første periode vil replikere ved hjælp af data før den finansielle krise, ”Pre-crisis” perioden. Den anden periode vil replikere hvor data observationerne for den finansielle krise er medtaget, ”Crisis” perioden. Den sidste periode vil replikere efter den finansielle krise, ”Post-crisis” perioden. Genskabelsen af det månedlige afkast over en given periode, gøres i dette studie ved brug af metoden ”rolling window” og multiple lineær regression. Denne metode genskaber det månedlige afkast for en hedge fond ved at opstille en multiple lineær regression, hvor hældningskoefficienterne justeres over tid. Den multiple lineær regression har ingen skæring, da denne ønskes elimineres, grundet skæringen defineres som hedge fond lederens alpha. Studiet tager udganspunkt i Eurekahedge hedge fund indekses, og prøver at replikere 11 forskellige strategier. Bl.a. medtages strategierne macro, arbitrage og event driven. Resultaterne i dette studie, viser ikke entydigt om det er muligt at replikere hegde fond indeks, og det er derfor valgt at udvide metoden ”rolling window” til en udvidet form. Denne udvidet metode giver mulighed for at justere både faktorer og beta undervejs, hvilket giver forbedret resultater, dog uden at være entydige. I studiet ændres der desuden på flere variable indenfor metoden, såsom længden på ”vinduer” eller in-sample perioder, men stadig uden entydige resultater om replikation af hedge fonde i perioderne før, under og efter den finansielle krise.

EducationsMSc in Business Administration and Mathematical Business Economics, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2020
Number of pages131
SupervisorsMarcel Fischer