Getting a Grip on Graduates: Exploring Swedish Program Managers' Perceptions of Managing Graduate Programs and how having these Programs add Value to their Organizations

Karl Anton Gunnarsson

Student thesis: Master thesis

Abstract

Den här studien använder kvalitativ metod och hermeneutisk fenomenologisk ansats i syfte att utöka forskningsfältet kring organisatoriska talangprogram riktade mot nyexaminerade studenter – så kallade graduate programs. Uppsatsens frågeställning behandlar vad som kännetecknar programansvarigas upplevelser av att arbete med programmen och hur de skapar värde för organisationer. Åtta semistrukturerade intervjuer á cirka 60 minuter har genomförts med programansvariga på åtta olika svenska organisationer. Den insamlade datan diskuteras med hjälp av litteratur inom Talent Management-fältet som berör hur organisationer arbetar med talangbegreppet, det psykologiska kontraktet och värdeskapande. Den huvudsakliga slutsatsen från studien är att programansvariges arbete med graduate-program formas av att ta en ”objekt approach” till talang. Detta syns tydligt i hur graduates främst rekryteras efter sina personliga egenskaper och tycks sedan följa programansvariga i deras fortsatta arbete med programmet, som präglas av en ständig balansgång mellan att anpassa graduates höga förväntningar till den organisatoriska verkligheten. Programansvariges arbete med graduate-program tillför onekligen värde till organisationer i form av att bringa in rätt sorts personliga egenskaper till organisationen, marknadsföra organisationen som en attraktiv arbetsgivare samt underlätta den övergripande kommunikation inom organisationen. Dock medför den sociala komplexitet som kännetecknar det psykologiska kontraktet i graduate-program svårigheter i programansvariges arbete med att forma graduates så som de önskar. Ställt i relation till att programmens långsiktiga mål består i att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen är det förvånande att programansvarige upplever en avsaknad av tydliga mätinstrument som bedömmer programmens utfall. Sammantaget bidrar detta till oklarhet kring programmens egentliga return-on-investment och förmåga att behålla graduates på längre sikt.

EducationsMSocSc in Human Resource Management, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2021
Number of pages79