Generationsskifte: Udfordringer for familien og virksomheden i praksis

Sophie Amalie Vejgaard Hansen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Et generationsskifte er et begreb, der anvendes ved delvis eller hel overdragelse af en virksomhed til tredjemand eller familiemedlemmer. Generationsskiftet kan enten være planlagt og velovervejet, eller foretages efter dødsfald. Ved et generationsskifte findes en lang række skattetekniske værktøjer, der kan anvendes i denne forbindelse med forskellige muligheder for at nå i mål. Generationsskifte er sjældent ens da mange forhold, og problemstillinger spiller ind og påvirker udarbejdelsen af generationsskiftet. Der bør ofte være fokus på skatteoptimering med det formål, at mindske skatten mest muligt. Der skal i forbindelse med generationsskiftet også tages hensyn til en lang række bløde og hårde behov i planlægningen, da alle involverede parter skal se sig tilfredse med den valgte metode i sidste ende. Afhandlingen omhandler case-virksomheden Willum ApS, der ejes af Peter Willum. Peter har to arvinger, Rikke og Christoffer. Opbygningen af familiestrukturen kan have stor betydning på, hvordan et eventuelt generationsskifte skal struktureres og planlægges. Ved et generationsskifte indenfor familie kan der være mange økonomiske udfordringer, og følelsesmæssige problemstillinger at tage hensyn til. Dette kan skyldes, at et generationsskifte ikke nødvendigvis sker til fordel for alle arvinger, da der kan være arvinger med forskellige kompetencer, og forskel på hvilke den ældre ser som den bedste til at overtage. Det er nødvendigvis ikke en fordel at være en del af overtagelsen i forbindelse med generationsskiftet, da der følger stort ansvar og eventuelt pres på den/de udvalgte til at drive familievirksomheden videre. Det kræver stort fokus på planlægningen og udarbejdelse af formaliserede kontrakter mellem parterne for at sikre behørig forventningsafstemning med henblik på, at finde den bedste løsning for alle parter. Den rigtige løsning indebærer muligvis ikke komplet fraskrivelse af ansvar og arbejdsopgaver fra den ene dag til den anden. Der er også mulighed for et længerevarende generationsskifte, hvor ansvaret langsomt overdrages, og overtageren indtræder mere i virksomheden og den daglige drift. I nogle situationer ønsker nogle af arvingerne muligvis ikke at overtage familievirksomheden. I denne situation kan man være nødsaget til at sælge/overdrage til tredjemand. Her vil der udarbejdes et generationsskifte som drejer sig om salgsmodning, hvor salgsprovenuet kan forekomme hos den yngre generation. Der vil i afhandlingen blive opstillet og beskrevet scenarier for, hvorledes et generationsskifte kan udføres indenfor familien. Der tages udgangspunkt i 3 forskellige modeller med hver deres fordele og ulemper. Der vil ud fra en objektiv vurdering vælges den mest hensigtsmæssige løsning på baggrund af casens kontekst. Det fastslås at mindre ændringer i casen ville kunne medføre andre udfald end beskrevet.

Educations, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2021
Number of pages82