Generationsskifte

Andreas Bech-Nielsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

De fleste virksomheder kommer på et tidspunkt til at stå overfor generationsskifteproblematikken. I Danmark er der mange personlige virksomheder, og der kommer hele tiden nye, derfor er der både nu og i fremtiden et behov for at få skiftet ejerskabet af virksomhederne. Behovet for et generationsskifte kan skyldes naturlige aldersmæssige årsager eller de såkaldte ”skæve” forløb, hvor der kan være opstået en for tidlig bortgang, udbrændthed, sygdom eller lysten til at gå nye veje. Når der skal ske et generationsskifte, vil dette ofte foregå inden for familien. Det er dog ikke altid tilfældet, at der er en ny generation inden for familien til at overtage ejerskabet. Dette kan bland andet være fordi den nye generation ikke har de nødvendige kvalifikationer, interesser mm. Hvis den nye generation af den ene eller anden grund ikke skal overtage virksomheden, vil det medføre, at et generationsskifte må foretages til tredjemand. Både når der skal laves et generationsskifte til familie eller tredjemand, er det vigtigt, at det forberedes tilstrækkeligt, da det kan tage adskillige år at gennemføre processen mellem den nuværende og kommende ejer. Flere virksomheder overlever ikke et generationsskifte på grund af utilstrækkelig forberedelse og manglende likviditet. I Danmark er der ikke et samlet regelsæt eller lov om generationsskifte. Løsningen af et generationsskifte er et særdeles kompliceret område, som både involverer den civilretlige, skatteretlige og selskabsretlige lovgivning. Dertil kommer så også, at de skatteretlige regler løbende ændres. Med overstående som udgangspunkt, er der ingen tvivl om, at generationsskifte problematikken er meget aktuel, og at det også i fremtiden (fortsat) vil være meget aktuelt. Det vil også kunne medføre store samfundsmæssige problemer, hvis en større del af virksomhederne må lukke i forbindelse med generationsskiftet. Flere virksomhedsejere er opmærksomme på dette, hvorfor man i flere tilfælde ikke venter med et generationsskifte til ejerens bortgang. I forbindelse med et generationsskifte er der nogle problemområder, som skal overvejes. Dette drejer sig om de strategiske bløde og de tekniske hårde overvejelser. De vanskeligste, at tage stilling til, er ofte de bløde overvejelser, som f.eks. hvem der skal eje, og hvem der skal lede virksomheden efter generationsskiftet, hvordan den ledelsesmæssige overdragelse skal foregå og tidspunkt for overdragelse. De skatte- og afgiftsmæssige overvejelser, samt andre økonomiske overvejelser er de mere teknisk hårde. Disse problemstillinger er oftest dem, som med en manglende tilpasning kan have mere alvorlige økonomiske følger, men det er også dem, man oftest har ”nemmest” ved at forholde sig til

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2019
Number of pages86