#Fitstagram: The Role of Strategic Liking on Instagram in the Context of the Fitness Culture

Laura S. Andersen & Louise Kristiansen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med dette speciale er at undersøge online adfærd på den sociale netværksside Instagram for at forstå de sociale praksisser for selvpræsentation og identitetsdannelse. Ved at benytte Erving Goffmans teori om impression management hævdes det, at strategisk linking på Instagram er motiveret af ønsket om en succesfuld selvpræsentation og er således en performativ handling, der understøtter et identitetsprojekt. Med vores todelte problemformulering undersøger vi: (1) de bagvedliggende årsager til unge kvinders strategiske brug af Instagram som et redskab til at udleve, udvikle og vedligeholde en identitet i overensstemmelse med sociale krav og forventninger inden for fitnesskulturen; og (2) hvordan disse strategiske handlinger blandt online brugere er drevet af et ønske om anerkendelse samt behovet for at have et tilhørsforhold, og hvordan dette påvirker disse kvinders online identitetsprojekt. Gennem en teoretisk forståelsesramme, hvor Erving Goffmans teori om impression management understøttes og suppleres af yderligere sociologiske teoretiske perspektiver, herunder micro-celebritystrategier og udvalgt forbrugeradfærdsteori, præsenterer denne afhandling en forståelse for motivationsfaktorerne bag strategisk linking på Instagram og belyser nogle af konsekvenserne heraf. Denne teoretiske ramme bruges til at udvikle et kvalitativt interviewdesign, som undersøger den strategiske linkingadfærd på Instagram af ti informanter. Vores empiriske undersøgelse bidrager med resultater, der bekræfter den teoretiske ramme, men frembringer samtidig yderligere resultater, der bevæger sig uden for det sammensatte teoriapparat. På baggrund af den empiriske analyse fremlægges en række resultater, der kan være med til at forklare de bagvedliggende årsager til, hvorfor målgruppens adfærd på Instagram i henhold til fitnesskulturen er strategisk funderet. Analysens resultater er videre diskuteret med henblik på at besvare, hvilken betydning den online strategiske linking-adfærd har for informanternes online identitetsprojekt, hvoraf både positive og negative konsekvenser præsenteres.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages117
SupervisorsIoanna Constantiou