Finding Peers for Multiple Valuation of Danish listed firms

Camilla Mie Hørsholt & Signe Bøgelund Bøgholm Kristensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

En af de centrale udfordringer ved anvendelse af multiple værdiansættelse i praksis relaterer sig til identificering af sammenlignelige virksomheder (peers). Den grundlæggende antagelse bag relativ værdiansættelse er, at perfekte substitutter skal handles til samme pris. Således kræver det, at de valgte peers har identiske attributter i rentabilitet, risiko og vækst, da dette betegnes som de teoretiske faktorer, der driver virksomheders værdi. I takt med at industrier er i konstant udvikling og virksomheder i stigende grad fokuserer på at differentiere sig, er det i højere grad udfordrende at identificere sammenlignelige virksomheder. Formålet i denne afhandling er at afdække, hvor anvendelig en fundamental-baseret metode baseret på finansielle nøgletal er til udvælgelse af peers for danske virksomheder, som er særligt udfordret af at operere på et lille marked. Til dette formål benyttes SARD-metoden (’Sum of Absolute Rank Differences’). For at afgøre anvendeligheden, sammenlignes metodens præcisionsgrad med udvælgelse baseret på brancheklassifikation, samt en kombination af disse tilgange. Endeligt undersøges det, hvorvidt danske selskaber bør udvide til at finde peers i EU fremfor blot på et lille hjemmemarked. Analysen baseres på at sammenligne estimerede multipler med de observerede, for selskaber på NASDAQ Copenhagen i perioden fra 2010 til 2019. Resultaterne indikerer, at peerudvælgelse baseret på SARD opnår mere præcise værdiansættelsesestimater end brancheklassifikation. Der foreligger ikke entydige resultater for, hvorvidt en kombination af disse metoder foretrækkes fremfor SARD, da det varierer alt efter hvilke udvælgelsesvariable og multipler, der benyttes. En mulig forklaring på tvetydigheden er, at brancheklassifikationer på den ene side reflekterer aspekter af værdiskabelsen, som ikke fanges af nøgletal, mens anvendeligheden samtidig påvirkes af, at Danmark er et lille marked, hvor udvalget af peers indskrænkes markant af brancheklassifikation og efterlader lille forklaringskraft til SARD. Desuden kan resultaterne være negativt influereret af, at branchekoderne er generiske og ikke afspejler differentierede forretningsmodeller. Afslutningsvis peger resultaterne på, at peer grupper for danske selskaber med fordel kan udvides til at indeholde virksomheder fra EU-lande, dog med modifikationer alt efter hvilke nøgletal, der benyttes i SARD. Det tyder på, at der opstår en afvejning mellem et større udvalg af peers, mens der modsætningsvis kan være lande-specifikke karakteristika, der ikke fanges i EU. Overordnet afspejler resultaterne, at det er afgørende hvilke nøgletal, der benyttes i SARD, og at disse tilpasses til multiplen, de søger at estimere, samt efter det enkelte selskab, da anvendeligheden afhænger af virksomheders størrelse og branchen, de opererer i.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final ThesisMSc in International Business, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2021
Number of pages178