The Mission Statement: Creating Organizational Actorhood And Agency Within And Beyond The Communicatively Constituted Organization

Charlotte Valentiner

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med denne kandidatafhandling er at bidrage til den begyndende integration af et relativt nyt, internationalt, teoretisk perspektiv indenfor organisation og kommunika-tion, "Communication-as-Constitutive-of-Organization" (CCO). CCO er fællesbetegnel-sen for tre forskellige hovedretninger: (1) the Montreal school, (2) McPhees four flows model og (3) Luhmanns teori om sociale systemer. En integration af de tre hovedretnin-ger under CCO er ønskelig, da CCO kritiseres for at være svær at bruge, både teoretisk og i praksis, og derfor har de tre hovedretninger indenfor CCO endnu ikke været brugt samlet set til organisationsanalyse; det er et spørgsmål om, de overhovedet kan bruges samlet. Afhandlingen tager sit udgangspunkt i en organisations "formålserklæring" og søger at afdække, hvordan en formålserklæring kan skabe en organisationsaktør og ud-gøre et virkningsfuldt omdrejningspunkt indenfor og udenfor en kommunikativt konsti-tueret organisation. Først bliver videnskabelige undersøgelser af formålserklæringer gennemgået. Dernæst bliver et samlet CCO perspektiv præsenteret og diskuteret. Selve problemstillingen bliver besvaret gennem synergistisk brug af de tre hovedretninger under CCO i afhandlingens empiriske case materiale, som er organisationen Ældre Sa-gen. Ældre Sagen analyseres i et langtidsperspektiv, der strækker sig fra 1910 til 2014. To fremkomster bliver fulgt: Ældre Sagen som organisation, og – gennem Ældre Sagens reproduktion – det relativt nye IT fokus i Ældre Sagens lokalafdeling, Ældre Sagen Fre-deriksberg. Resultatet af analysen i denne afhandling støtter nyere videnskabelige un-dersøgelser indenfor formålserklæringer, der påviser, at en organisations ledelsessyste-mer og processer bør rettes ind efter organisationens formålserklæring, og at en organi-sation bør bruge sin formålserklæring som omdrejningspunkt på mikro- og makroniveau.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2014
Number of pages74