Den institutionaliserede politiske dagsordens implikationer for kontraktpolitiken

Lars Christian Krat & Doris Irene Stevner

Student thesis: Master executive thesis

Abstract

Masterafhandlingen tager udgangspunkt i nogle skelsættende begivenheder der udspandt sig i Danmark i sommeren 2002. Et kollektiv af aktører uden for VK-regeringens midte satte en dynamisk skiftende, men vedholdende politisk dagsorden, som resulterede i den største politisk administrative reform af den danske offentlige sektor i mere end 30 år, strukturreformen. Med strukturreformen som case viser vi i første del af afhandlingen, hvorledes den politiske beslutningsproces tidvis styres og påvirkes af andre aktører, end dem som ifølge Grundloven og den parlamentariske styringskæde er de konstitutionelt set retmæssige beslutningstagere. Det gælder selv for en regering, der hviler på et stærkt kontraktpolitisk vælgermandat. I anden del af afhandlingen ser vi, ligeledes i et kontraktpolitisk perspektiv, nærmere på en række tilsyneladende modsætningsforhold mellem strukturreformens tilblivelsesproces og overordnede resultat og de holdninger og værdier, som den borgerlig liberale regering står for. Endelig fokuserer vi i afhandlingens 3. del på den egentlige årsag til, at regeringen sætter sig i spidsen for en proces, der i løbet af kort tid leder frem til gennemførelsen af en gennemgribende reform. Vi stiller spørgsmålet: Er strukturreformen gennemsættelsen af New Public Management paradigmet i en dansk offentlig praksis?

EducationsMaster of Public Administration, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2007
Number of pages126