IFRS 9: Financial instruments: Konsekvenser for klassifikation, måling og nedskrivninger

Vibe Åkerström Nielsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Denne afhandling har som omdrejningspunkt den kommende nye regnskabsstandard for finansielle instrumenter, IFRS 9. Afhandlingen ønsker at undersøge, hvilke konsekvenser IFRS 9 får for finansielle virksomheder. Undersøgelsesområdet er afgrænset til at fokusere på klassifikation, måling og nedskrivninger i den nye standard, og samtidig fokuseres der på konsekvenserne for danske finansielle virksomheder. Til dette formål bruges Nykredit-koncernen som case. For at kunne undersøge konsekvenserne af IFRS 9, lægger afhandlingen ud med at præsentere den gældende standard for finansielle instrumenter, IAS 39. Hermed opnås der et sammenligningsgrundlag. Derudover bliver de væsentligste kritikpunkter af IAS 39 også fremhævet for at belyse begrundelsen for indførelsen af IFRS 9. Ændringerne fra den nuværende til den nye standard fremhæves og konsekvenserne af ændringerne analyseres. For klassifikation og måling gælder det, at der er meget få ændringer fra IAS 39 til IFRS 9. Derfor konkluderer afhandlingen, at IFRS 9 ikke giver nogle særlige konsekvenser for de finansielle virksomheder på dette område. For nedskrivningerne præsenterer IFRS 9 en helt ny nedskrivningsmodel. Denne model indeholder en ny tilgang til nedskrivninger i forhold til IAS 39. I IAS 39 bliver der ved vurdering af nedskrivningsbehov udelukkende fokuseret på historiske data, mens den nye model introducerer princippet om at indregne et fremtidigt forventet tab. Den nye nedskrivningsmodels forskellige elementer vil blive gennemgået i afhandlingen. Derudover vil afhandlingen også belyse kritikken af den nye model, da kritikken også rummer mulige konsekvenser for virksomhederne. Afhandlingen konkluderer, at den nye nedskrivningsmodel har betydelige konsekvenser for virksomhederne. Modellen sætter samtidig store krav til virksomhedernes databehandling og beregningsmodeller for nedskrivninger. Samtidig må virksomhederne skulle forvente at bruge væsentlige ressourcer og omkostninger på at implementere den nye nedskrivningsmodel i IFRS 9. Indsamlingen af materiale til afhandlingen er afsluttet i april 2014. Derfor vil nyere materiale ikke være medtaget i afhandlingens undersøgelse.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2014
Number of pages93