En strategisk- og regnskabsanalytisk værdiansættelse af Novo Nordisk A/S

Peter Oxlund Schmidt

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Indledning: Følgende afhandling med titlen ”En strategisk- og regnskabsanalytisk værdiansættelse af Novo Nordisk A/S” er udarbejdet som afgangsprojekt på 2. del af HD(R) uddannelsen ved Copenhagen Business School. Afhandlingen tager primært udgangspunkt i den teoretiske viden som jeg har tilegnet gennem 3. semestervalgfaget ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, og anvender de gennem faget oplærte metoder og teorier til en værdiansættelse af koncernen Novo Nordisk A/S, herefter blot henvist til som ”Novo Nordisk”. Udgangspunktet for afhandlingen er at efterprøve den af aktiemarkedet fastsatte markedsværdi for Novo Nordisk og afhandlingen er således udarbejdet med en tilgang om, at den aktuelle aktiekurs ikke nødvendigvis repræsenterer den sande værdi af virksomheden – at aktien kan være ukorrekt prissat og at aktiemarkedet dermed ikke anses som værende fuldt effektivt. Værdiansættelsen vil, som titlen angiver, blandt andet basere sig på en regnskabsanalyse i vurderingen af Novo Nordisk. Ligesom der stilles spørgsmålstegn til den af markedet fastsatte værdi, skal afhandlingen således også bruges til at tolke og analysere informationerne i årsrapporterne. Hvis årsrapporter let afgav den ”korrekte” værdiansættelse af en virksomhed, ville aktiemarkederne utvivlsomt handle på baggrund af denne viden og der ville formentligt ikke være et væsentligt grundlag for at udfordre markedsværdien. Årsrapporter har ikke til formål at skønne den korrekte værdiansættelse, men i stedet at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, resultat og økonomiske stilling. Dette gøres indenfor for de foreskrevne love (f.eks. årsregnskabsloven og IFRS) og disse regelsæt sætter, oftest konservative, grænser for hvor præcist årsrapportens balance kan opfange virksomhedens fundamentale værdi. For nogle virksomhedstyper vil årsrapportens balance give et relativt nøjagtigt billede af den fundamentale værdiansættelse, f.eks. for et investeringsselskab med en stor obligationsbeholdning, hvor størstedelen af virksomhedens værdi er givet ved aktiver, hvis værdi let kan opgøres og indregnes præcist. For andre, f.eks. videnstunge virksomheder, vil en stor del af værdiskabelsen dog komme fra samspillet mellem forskellige processor og aktiver, herunder skjulte aktiver som ikke må indregnes og konservativt værdiansatte aktiver. Det er til dels på baggrund af ”manglerne” i årsrapportens indregning af værdi, at jeg har valgt Novo Nordisk til værdiansættelsen. Jeg vurderer at størstedelen af værdien og konkurrencefordelene i Novo Nordisk kommer fra aktiver som enten ikke, eller kun i ringe grad, er indregnet i balancen, hvorfor det også forventes at markedsværdi og værdiansættelse langt overstiger den bogførte egenkapital. Som det vil blive beskrevet i afsnit 2, er Novo Nordisk ligeledes en virksomhed, der gennem de seneste år har præsenteret imponerende vækst, overskud og afkastgrader, hvorfor det også er nærliggende at stille spørgsmålstegn til driftssiden af regnskabet. Vil markedskræfterne trække resultaterne ned på et lavere niveau eller kan Novo Nordisk opretholde konkurrencefordele og skabe flotte resultater i fremtiden. Side 5 af 83 De omtalte udfordringer i at bruge årsrapporterne til værdiansættelse vil ikke ændre på, at informationer herfra vil være det altoverskyggende udgangspunkt for opgaven. Årsrapporterne er underlagt meget specifikke regnskabsregler samt er revideret af eksterne revisorer, og danner derfor det bedste udgangspunkt for sikker viden omkring virksomheden og dens drift. Årsrapporternes opgørelser kan derfor tjene som et fast anker, hvortil der kan tilføjes analyser og skøn under værdiansættelsen. Novo Nordisk er en af de store hyppigt omsatte virksomheder på C20 indekset og deres værdi er derfor genstand for mange analyser og vurderinger. Hermed kan aktiekursen forventes, at være fastsat relativt korrekt, men jeg skønner at kursen stadig er påvirket af skøn, usikkerheder og fejlagtige analyser nok til at en gennemarbejdet værdiansættelse kan medføre en vurdering, som er væsentligt forskellig fra markedets.

EducationsGraduate Diploma in Financial and Management Accounting, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2014
Number of pages90