Investor relations in a contemporary, digital culture: A case study of FLSmidth’s financial communication situation and the introduction of a new communication technology

Anna Mølgaard Hansen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Den løbende udvikling af nye kommunikationsteknologier opfordrer hele tiden virksomheder til at reevaluere deres digitale kommunikationsindsats og –strategier. Denne afhandling undersøger, hvordan mobilkommunikation relaterer sig til FLSmidths nuværende kommunikationssituation og den potentielle implementering af et nyt kommunikationsmedium. Dette afdækkes via en analyse baseret på tre integrerede teoretiske fokusområder. Først analyseres det, hvad der konstituerer FLSmidths kommunikationssituation ud fra klassisk kommunikationsteori af Roman Jakobson (1979), Frandsen et al. (2002) og Ditlevsen et al. (2007). Hernæst bliver det analyseret, hvad der konstituerer mobilkommunikation med udgangspunkt i Wiebe E. Bijkers teori om socialkonstruktion af teknologi (1987). Tredje del af analysen anvender resultaterne fra de to første dele og analyserer med afsæt i Richard L. Dafts og Robert H. Lengels medieteori (1983), hvordan FLSmidths finansielle budskaber matcher mobilkommunikations kapacitet til at facilitere forståelse. Problemformuleringen søges besvaret på baggrund af et social konstruktivistisk, fænomenologisk og hermeneutisk metodisk og empirisk grundlag. En central modtagergruppe af FLSmidths investorkommunikation, finansanalytikerne, undersøges kvalitativt, og til at understøtte dette kvalitative empirigrundlag anvendes en mængde empirisk materiale af kvantitativ karakter i form af allerede udfærdiget rapporter, spørgeskemaundersøgelser og analyser. Afhandlingen konkluderer på baggrund af teoretisk fundament og empiriske beviser, at mobilkommunikation ikke er et anvendeligt medium til investorkommunikation og dermed som en del af FLSmidths kommunikationssituation. På baggrund af FLSmidths position som en børsnoteret virksomhed og den foranderlige karakter af virksomhedens finansielle position og udvikling konkluderes det, at FLSmidths finansielle budskaber er komplekse og derfor primært kræver medier, der kan facilitere personlig uddybelse, diskussion og forståelse mellem afsender og modtager – krav mobilkommunikation som medium ikke kan leve op til. Mobilkommunikations utilstrækkelighed, hvad dette angår, påvirker de undersøgte finansanalytikere, der foretrækker medier, der tillader interaktion og opfølgning.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2013
Number of pages151