Ethnocentric Discourse in US Immigrant Integration Strategy

Gretchen Deverell Pedersen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Under præsident Barack Obamas administration udgav USAs regering i april 2015 en rapport vedrørende landets integrationsstrategi for flygtninge og indvandrere. Denne afhandling består af en kritisk diskursanalyse af rapporten baseret på spørgsmålet om, hvorvidt den indgår i etnocentrisk diskurs og i så fald hvordan. Jeg bruger Norman Faircloughs teorier og metoder til at gennemføre analysen, og jeg anvender lingvistiske og kulturteoretiske begreber, hvor især Walter Mignolos teorier om eurocentrisme og postkolonialisme bliver anvendt. Analysen er tredelt. Første del dækker over en gennemgang af rapportens forfattere, den politiske genre, tekstens intertekstualitet og interdiskursivitet, samt en analyse of rapportens overordnede forbindelse til diskursen eurocentrisme. Denne del af den kritiske diskursanalyse kaldes det diskursive niveau og her anvendes hovedsagligt Faircloughs begreber. Anden del består af det tekstuelle niveau, hvor jeg præsenterer en analyse af tekstens lingvistiske og til dels narrative træk for at undersøge om etnocentrismen er synlig i tekstens opbygning. Jeg starter med at analysere argumentationen, derefter bevæger jeg mig ind på lingvistiske begreber fra Fairclough med flere såsom agens, modalitet, nominalisering og kohæsion, og til sidst analyserer jeg to narrative ellipser i rapporten. Den tredje og sidste del består af en behandling og en udfoldelse af de eurocentriske træk i rapporten og den kulturhistoriske kontekst. Her anvendes Mignolos teorier om det moderne verdens system og modernitetsmyten sammen med Faircloughs begreber om kontekst og kohærens. Desuden inddrager jeg Mignolos teori om den kolonial forskel som et centralt begreb. Den historiske og kulturelle kontekst sætter resten af analysen i forbindelse med nutidige samfundstendenser i USA og den koloniale fortid i regionen. Jeg konkluderer, at rapporten vender sig væk fra etnocentrisme, men at der alligevel er eurocentriske træk, såsom kapitalismens objektive præmis, den kulturelle ellipse og en repræsentation af immigranter som ansvarsløse. Rapporten er ikke konsekvent i sine repræsentationer, og jeg viser derved, at diskrepansen mellem det implicitte og det eksplicitte skal tilgås ud fra viden om, at etnocentrisk diskurs i USAs integrationsstrategi ikke er statisk. Der er en synlig politisk spænding i regeringens rapport.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages140