Transfer pricing: Dokumentation i Danmark og EU

Lise Holm Lerche

Student thesis: Master thesis

Abstract

Det blev i 2001 udgivet en vismandsrapport omhandlende blandt andet indkomsttransformationer på tværs af landegrænser. Rapporten opgjorde det årlige skatteprovenutab til 7‐14 mia. kr. som følge af spekulation i disse grænseoverskridende indkomsttransformationer. Begrebet indkomsttransformation dækker blandt andet over transfer pricing, det vil sige kontrollerede transaktioner mellem afhængige parter både inden for og på tværs af landegrænser. Rapporten affødte en masse spørgsmål til skatteministeren omhandlende effekten af den i 1998 vedtagne transfer pricing lovgivning. Af svarene på disse spørgsmål fremgik det, at det endnu var for tidligt at vurdere hvorvidt det havde haft effekt at oprette Kontoret for International Selskabsbeskatning (TP‐kontoret) i SKAT og vedtagelsen af transfer pricing lovpakken. Vedtagelsen af transfer pricing lovpakken i 1998 lovfæstede blandt andet dokumentationspligt af armslængdeprincippet for selskaber med grænseoverskridende interne transaktioner. Dokumentationskravet har været gældende siden indkomståret 1999. For at kunne imødekomme og opfylde de krav lovgivningen stiller til prisfastsættelsen af de interne afregningspriser, skal virksomhedernes økonomiske styring foretages således, at de koncerninterne transaktioner prisfastsættes til priser og vilkår, som kunne være opnået mellem uafhængige parter. Det må antages, at denne problemstilling har indflydelse på en international koncerns interne økonomistyring, både af de enkelte enheder i koncernen og i koncernen som helhed, for at kunne udarbejde og dokumentere de koncerninterne transaktioner i en transfer pricing dokumentation som er påkrævet af lovgivningen. Med udgangspunkt i SKATs dokumentationsvejledning søges det afklaret, hvorledes de koncerninterne transaktioner skal dokumenteres for at tilfredsstille skattemyndighedernes krav til en transfer pricing dokumentation. Problemstillingen er aktuel, da SKAT har indført bøder for manglende dokumentation for indkomstår, der begynder senere end 2. april 2006. Vejledningen er baseret på transfer pricing dokumentationsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006) der gælder for indkomstår som begynder 1. januar 2006 eller senere.

EducationsMSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages93