Imagen de Brasil ante Dinamarca: Una investigación en torno a la imagen pública, reputación y percepción de la Marca-País de Brasil ante Dinamarca

Juan Francisco Recinos Jensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne kandidatafhandling omhandler Brasiliens Nation-Brand Image i Danmark, med særligt fokus på den nuværende opfattelse af Brasilien bland danskerne. Nation branding er i dag et relativt lille og nyt akademisk felt inden for marketing, der har rødder i international politik. De eksisterende teorier giver lande en mulighed for at skabe strategier baseret på landendes styrker og svagheder som de opfattes af indbyggere i andre lande. Det er et redskab til at konkurrere indbyrdes på en globaliseret markedsplads, hvor det handler om at skabe eller fastholde et godt image i henhold til de styrkepositioner de enkelte lande har på et væld af områder med henblik på eksempelvis at tiltrække turister, kvalificeret arbejdskraft eller investeringer til landet. Hovedformålet med denne afhandling er at finde frem til hvordan Brasiliens image er i Danmark og hvilke faktorer der i en dansk kontekst kan spille en vigtig rolle for Brasiliens image efter VM i fodbold i 2014 og de Olympiske Lege i 2016. Ydermere, vil afhandlingen give en kritisk vurdering af teoriens metode, som bruges til at måle nation-brand image på i det akkrediterede Nation Brand Index (NBI), som er redskabet til at bestemme landenes image i andre lande. Denne afhandling undersøger først og fremmest, hvad nation branding er som koncept, og hvordan dette hænger sammen med nation-brand image. Yderligere undersøges her Simon Anholts metode, Nation Brand Index og hvordan denne hjælper med til at måle Brasiliens nuværende nation-brand image i Danmark. Teorien omkring NBI bygger på seks målbare dimensioner, som er: Turisme, kultur & arv, befolkning, eksport/produkter, politik, samt investering og immigration. Den første del af det empiriske grundlag for dette speciale er to interviews med henholdsvis den nuværende brasilianske ambassadør i Danmark, Gonçalo de Barros Carvalho, og Lauritz Stræde Hansen, fra Szampa Consulting. På baggrund af disse interviews blev det klart, at Brasilien ikke har haft en koordineret marketingstrategi for, hvordan landet skal brande sig i Danmark, men dette betyder ikke nødvendigvis, at Brasilien ikke har noget nation-brand image i Danmark. Den anden del af det empiriske grundlag er en webbaseret spørgeskemaundersøgelse, som undersøger danskernes opfattelse af Brasilien for således at kunne give et billede af Brasiliens image i Danmark. Undersøgelsens resultater viser at Brasilien har et overvejende positivt image i Danmark, hvilket skyldes et stærkt image inden for især turisme, som er en af Simon Anholts seks dimensioner. Dette styrkes af et godt image inden for områderne befolkning og kultur og i nogen grad eksport, politik og i mindre grad investering og immigration, omkring hvilke der hersker en del skepsis og uvidenhed. Undersøgelsen viser desuden, at Brasiliens fremtidige image blandt danskerne, efter VM og OL, påvirkes af faktorer såsom landets økonomiske og sociale virkelighed, samt potentialet for brasilianske brands og produkter. Hvis Brasiliens image skal forblive positivt bør Brasilien fremlægge mere og sandfærdig information vedrørende de nævnte emner og ikke kun fokusere på eksotiske billeder som allerede er del af de adspurgte danskeres image og bevidsthed. Brasilien bør vise at de beskytter deres natur og at man bekæmper landets lave uddannelsesniveau, fattigdom, kriminalitet og ulighed i samfundet, hvilket vil føre til en forbedring af Brasiliens allerede overvejende positive image blandt danskerne

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2013
Number of pages197