Digital Disasters and the Securitization of Cyberspace: Discursive Constructions of CyberSecurity on Policymaking in Norway

Karwan Almassy

Student thesis: Master thesis

Abstract

Gjennom de siste tiårene har cybersikkerhet blitt omtalt og problematisert på ulike måter av aktører i den politiske sfære. Denne oppgaven anvender Lene Hansen og Helen Nissenbaums cybersikkerhetsrammeverk for å analysere diskursive praksiser knyttet til cyber i norsk politikk. Det teoretiske rammeverket er basert på teorien om sikkerhetisering. Sikkerhetiseringsteori er studiet av hvordanfenomener konstrueresdiskursivtog hvorvidt diskursive konstruksjoner legitimerer politisk beslutningstagning utenfor de konvensjonelle, politiske prosedyrer. Cybersikkerhetsrammeverket tar utgangspunkt i at cybersektoren er en distinkt sektor med en spesifikk sammenslutningav trusler og referanseobjekter. Konstellasjonen av trusler og referanseobjekter omtales og knyttes tilhenholdsvis tre former for sikkerhetisering; 1) hypersikkerhetisering, 2) daglige sikkerhetspraksiser, og 3) teknifiseringer. Oppgaven anvender diskursanalyse for å undersøkediskursive konstruksjoner av cybersikkerheti norsk sikkerhetspolitikk. De tre grammatiske modalitetene i cybersikkerhetsrammeverket vil ses i lys av det empiriske datamateriale bestående av offentligeutredninger, rapporter og uttalelser fra offentlige tjenestepersoner.
Oppgaven vil avsløre at norsk cybersikkerhetsdiskurs og politikkutforming rundt cybersikkerhet har, med utgangspunkt i cybersikkerhetsrammeverket og som resultat av endrede meningsdannelser, vært gjenstand for sikkerhetiserende bevegelser. 1980-årene markerte en politisering av cybersikkerhet da det ble nedsatt utvalg for utredelse av datakriminalitet og sårbarheter i dataverden. Årtusenskiftets inngang kjennetegnet gradvise sikkerhetiseringer av cyber. Cybersikkerhet ble stadig mer relevant i politikkutformingen og tilknyttet tilinfrastrukturpolitikken.Det siste tiåret har Norge blitt utsatt for mange cyberangrep og følgelig har den politiske diskursen sikkerhetisert cyber som et nasjonalt sikkerhetsanliggende. Det konkluderes med at de diskursive konstruksjoner faller gradvis inn i cybersikkerhetrammeverkets tre grammatiske modaliteter.

EducationsMSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages64