Den skattemæssige behandling af underskud i sambeskatningskredsen

Magnus Jakupsson & Stefan Alexander Thomas

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Sambeskatning er et emne som har stor betydning i danske koncerner, hvor vi også har set mange lovændringer siden introduktionen af national sambeskatning, hvorfor reglerne er blevet mere specifikke og generelt kompliceret for virksomhederne selv at holde styr på. Det er et emne som er meget relevant for danske selskaber som indgår i danske koncerner, men også et emne som er meget relevant for revisorer, da det oftest er revisor der bliver sat til at opgøre og beregne sambeskatningsindkomst og udarbejde underskudsanvendelse. I vores hverv som revisorer, er vi naturligt nysgerrige på reglerne der dikterer hvad sambeskatning er, og hvad det indebærer at indtræde i en sambeskatningskreds. Reglerne om obligatorisk national sambeskatning er gældende for alle danske skattesubjekter. Regeringen gennemførte omfattende ændringer af sambeskatningsreglerne ved lov nr. 426 af 6. juni 2005, hvilket skabte en mere sammenhængende koncernbeskatning i Danmark. Den obligatoriske nationale sambeskatning blev introduceret i denne sammenhæng, samt begrebet koncerndefinition blev præciseret i lovteksten, hvilken er en essentiel forudsætning i regler om obligatorisk national sambeskatning. Sambeskatning betyder, at selskaber som er koncernforbundet har mulighed for at udnytte underskud på tværs af sambeskatningskredsen til at nedsætte eller helt undlade en eventuel skattebetaling i et indkomstår. Helt simpelt betyder det, at selskaberne i sambeskatningen på kort sig kan spare noget skat hvilket kan få en positiv likviditetspåvirkning. På lang sigt vil selskaberne i sambeskatningen dog altid ende med at betale den indkomstskat, som vedrører deres individuelle skatteregnskaber. Forudsætningen herfor er dog at de individuelle selskaber efterlever lovgivningen ved opgørelse af deres skattepligtige indkomster, herunder også reglerne for anvendelse af de opståede underskud. Reglerne om obligatorisk national sambeskatning medfører naturligvis muligheder og begrænsninger for dem omfattet heraf. Afhandlingen vil løbende identificere disse muligheder og begrænsninger, samt afslutningsvist bringe en diskussion med vores subjektive vurdering af den obligatoriske sambeskatning og hvordan reglerne, mulighederne og begrænsningerne herved kan påvirke ledelsens beslutningstagen.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2021
Number of pages78
SupervisorsHenrik Andersen