Om ØMU´en og dens indflydelse på den økonomiske politik i EU-landene

Thomas Christensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Det er målet med denne opgave, at belyse hvilken betydning indførelsen af euroen har har på den økonomiske politik i EU-landene, herunder forskellen mellem lande der del-tager fuldt ud i eurosamarbejdet og de der kun delvist er med. Som indledning til dette vil vi kort skitsere de historiske forhold, der har ført til skabel-sen af Den Europæiske Union og med den, euroen, for derigennem at forstå bevæggrun-dene og konteksten for de konstruktioner, der i dag eksisterer. Vi vil i nærværende op-gave også se på motiverne for opstilling af de fire konvergenskriterier og efterfølgende nedfældelse af Vækst- og Stabilitetspagten, og hvorvidt disse i praksis er blevet efterlevet. For at få sat rammerne for den økonomiske politik, vil vi ganske kort gennemgå hoved-trækkene i den samfundsøkonomiske begrebsverden. Dette gøres ved først at skitsere udviklingen i hovedstrømninger af betydning for den makroøkonomiske teori. Dernæst vil vi komme ind på begrebet inflation, der er meget centralt for problemstillingerne omkring penge- og valutapolitik, og som udgør temaet for den sidste sektion i dette afsnit.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages52