Credit Value Adjustment: Pricing Wrong Way Risk on Interest Rate Swaps

Magnus Mencke

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne kandidatafhandling omhandler værdiansættelse af kreditrisiko på renteswaps. Først forklares arbitrage-teori generelt, dernæst bliver teoretiske priser for rentederivater, kreditderivater og modpartsrisiko udledt og slutteligt bliver den bilaterale kreditværdijustering (BVA) beregnet ved hjælp af Monte Carlo-simulering ved tre forskellige korrelationsstruktur mellem renter og fallitintensiteter; uafhængighed, wrong way risk og right way risk. Det vises, at når parterne kan gå konkurs, så er værdiansættelse af swaps ikke længere modeluafhængig, men afhænger af den fælles udvikling i renter og fallitintensiteter. Renten er modelleret ved en to-faktor Gaussisk model for den korte rente betegnet G2++, hvilket er et specialtilfælde af HeathJarrow-Morton modelrammen. Fallitintensiteten er modelleret ved en udvidet Cox-Ingersoll-Ross model betegnet CIR++. Modellen for den korte rente er kalibreret til swap- og swaptionspriser og fallitintensitetsmodellen er kalibreret til kreditspænd på CDS-kontrakter. Modellerne kan reproducere priserne på lineære produkter nøjagtigt, mens de kun reproducerer volatilitetsoverfladen i nogen grad. Modellerne er således konsistente med nylig markedsdata, hvilket er en forudsætning for enhver fornuftig finansiel model. Under antagelse om uafhængighed og udsat konkurs kan BVA approksimeres som en portefølge af swaptioner, hvor porteføljevægtene afhænger af sandsynligheden for konkurs. Wrong- og right way risk indføres i modellen ved at antage korrelation mellem Wiener-processerne, der henholdsvis driver renten og modpartens fallitintensitet.

EducationsMSc in Business Administration and Management Science, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2021
Number of pages78