Corporate Cash Holdings in Europe: A Study of the Development of Corporate Cash Holdings in European Firms Since 1987

Andreas Justsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne kandidatafhandling undersøger udviklingen i likvide beholdninger for europæiske virksomheder i perioden fra 1987 til 2015 målt som likvide beholdninger i forhold til samlede aktiver. Efter at internationale studier har vist, at selskaber verden over, specielt i USA, har mere end fordoblet deres likvide beholdninger siden 1980, viser denne afhandling at europæiske virksomheder har oplevet en markant mindre stigning i de likvide beholdninger. Til trods for denne forskel, så viser analyserne igennem opgaven, at de samme firmaspecifikke karakteristika kan beskrive udviklingen i firmaets likvide beholdninger. Desuden ses store forskelle i de likvide beholdninger på tværs at de europæiske lande, hvilket kan være drevet af, hvorledes de forskellige lande håndhæver deres aktionærrettigheder. Igennem anvendelse af et omfattende datasæt på 91.623 observationer fordelt på 9.780 firmaer i 36 lande tester forfatteren via diverse regressioner et sæt af hypoteser, der søger at undersøge, hvorledes de likvide beholdninger påvirkes af ændringer i firmaets karakteristika såvel som udefrastående faktorer, som bl.a. den generelle økonomiske udvikling. Resultaterne viser blandt andet at øgede omkostninger til forskning og udvikling forøger de likvide beholdninger, samtidig med at en stigning i de likvide beholdninger også kan forklares delvist af forøgede investeringsmuligheder. Ligeledes indikerer resultaterne at en reducering af de europæiske virksomheders arbejdskapital har forøget den gennemsnitlige likvide beholdning i årene fra 1987 til 2000. Gennem den undersøgte periode har virksomhederne været påvirket af finansiel ustabilitet med kriser omkring årtusindeskiftet og i 2008-2009, hvilket har haft indflydelse på de likvide beholdninger i de europæiske virksomheder. I før-krisetider opbygger firmaerne generelt en større likvidbeholdning, som følge af øget usikkerhed indenfor deres industri. Når krisen rammer reduceres denne likvidbeholdning, som følge af manglende indtjening og selskaberne vælger ofte at reducere deres investeringer indenfor både anlægsinvesteringer, investeringer i forskning- og udvikling samt opkøb af andre virksomheder for i stedet at gemme noget ekstra kapital på bankkontoen af sikkerhedsmæssige grunde. Generelt set bekræfter denne afhandling, at metoder anvendt til at undersøge udviklingen i likvide beholdninger for amerikanske virksomheder også er anvendelige for europæiske virksomheder.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages107