Consequences for Covered Bond Issuers and Investors of the Fundamental Review of the Trading Book

Leigh Kaldan Jessen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale analyserer potentielle konsekvenser af Basel Komiteens ’Funda-mental Review of the Trading Book’ (FRTB) med et fokus på effekterne på dansk realkredit.
Basel Komiteens udspil kommer i kølvandet på en analyse af bankernes internemodeller. I analysen fandt man at forskellige bankers interne modeller beregnede meget forskellige kapital krav til en standard portefølje som komiteen havde udleveret.
FRTB implementerer nye grænser mellem handels- og bankbeholdningerne. Samtidig fjernes alle fordele ved bevidst eller ubevidst at holde et aktiv i den forkerte beholdning.
FRTB implementerer desuden en ny standardiseret metode til udregning af kapitalkrav. Den standardiserede metode har til formål, at give en basal model som mindre banker kan bruge. Den agerer samtidig som en mere pålidelig back-up i tilfælde af at en banks interne model ikke skulle blive godkendt eller hvis banken skulle miste sin godkendelse. Samtidig vil 72,5% af kapitalkravet fra den standardiserede model danne gulvkrav for kapitalkravet beregnet af den interne model.
Yderligere ændrer FRTB kravene til de interne modeller. Den største ændring er skiftet fra Value-at-Risk (VaR) metoden til Expected Shortfall (ES). Ændringen gør modellen mere retvisende for bankens faktiske risiko hvis tabene ikke er normalfordelte. Specialet konkluderer at gulvkravet fra den standardiserede metode er tilstrækkeligt højt at gulvkravet altid vil rammes, derfor bliver den standardiserede metode de facto den gældende model. Resten af specialet fokuserer derfor på betydningen af den standardiserede metode for realkredit obligationer.
Den standardiserede metode er meget hård mod realkreditobligationer, der får nogle af de højeste risikovægte på kreditspænd. Samtidig er en lav antaget korrelation mellem forskellige valutaer med til at det bliver sværere for bankerat nedbringe deres kapitalkrav ved at hedge renterisici fra danske realkreditobligationer med euro-swaps.
På grund af dette må danske realkredit kunder forvente at se en stigning i renten på nye realkreditlån. Dog kan det forventes, at da de primære langtidsinvestorer i danske realkredit obligationer er pensionsselskaber og andre fonde og aktører, der ikke er underlagt FRTB, vil renten på den lang sigt ikke ændres voldsomt. Likviditeten i markedet vil forventeligt være lavere da market makers vil have lavere incitament til at handle med realkredit obligationer.

EducationsMSc in Business Administration and Mathematical Business Economics, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2018
Number of pages62
SupervisorsDavid Lando