What Are the Explanations for the Varying Performance in the Scandinavian Banks 2001-2014? A Comparison of the Scandinavian Bank Markets

Therese Axelsson

Student thesis: Master thesis

Abstract

Syftet med detta projekt är att analysera och finna förklaringar till de skandinaviska bankernas utvekling under tidsperioden 2001-2014. De banker som är underlag för uppsatsen har ett av de skandinaviska länderna som sin hemmamarknad, och kan antingen ha en lokal eller regional fokus. Dessa banker är antingen universalbanker eller sparbanker och deras affärsmodeller är snarlika i de tre länderna. Detta eftersom nischebankerna har andra risker vilket kan leda till felaktiga slutsatser i analysen när bankerna jämförs. Den skandinaviska bankmarknaden karakteriseras av några sex stora och många små banker. Detta har lett till en hög koncentration i regionen, och också i de enskilda marknaderna. Länderna erbjuder begränsad organisk växt vilket bidragit till att de stora bankerna växt genom sammanslagningar och därmed blivit betydande institutioner i de tre länderna. De små bankerna har snarare en lokal fokus, men konkurrerar ändå med storbankerna eftersom de också försöker öka sina marknadsandelar. De tre bankmarknaderna liknar varandra mycket, men det finns ändå en del skillnader som är intressanta att analysera i denna uppsats för att se vad som ligger bakom utvecklingen i bankerna eftersom den skiljer sig åt beroende på institutets geografiska hemvist. Detta är mycket intressant eftersom man skulle kunna anta att de banker som är aktiva på alla tre marknader skulle ha mer diversifierade portföljer och därmed en annorlunda riskbild. Därför är det intressant att jämföra de banker som endast är aktiva på sin hemmamarknad med storbankerna. Denna uppsats har identifierat fyra olika förklaringar, den makroekonomiska utvecklingen, bankmarknadsstrukturen, corporate governance och bankernas kundbas.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2015
Number of pages75