A critical discourse analysis of Evo Morales and Juan Perón: A comparative study

Martin Kristensen & Tyge Rud Larsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med denne kandidatafhandling er at foretage en kritisk diskursanalyse af to sydamerikanske præsidenters taler med henblik på en komparativ analyse. Afhandlingen vil behandle Evo Morales’ og Juan Peróns diskurser ved hjælp af den britiske lingvist Norman Faircloughs model for kritisk diskursanalyse for med et lingvistisk udgangspunkt at sammenligne de to cases. Faircloughs kritiske diskursanalyse antager et dialektisk forhold imellem sprog og samfund og vedrører især hvordan diskurser konstrueres af og selv medvirker til at konstruere sociale identiteter og relationer i en kontekst af sociale omvæltninger, så opgavens fokus ligger på sproglige virkemidler i forbindelse med diskursiv forandring i et dialektisk sammenspil med social forandring. Vores valg af metode styrer vores fokus i den forstand, at Faircloughs videnskabsteoretiske antagelser bevirker, at diskursanalysen deles op i en behandling af diskursernes tre dimensioner: den tekstuelle, som tager udgangspunkt i en række lingvistiske redskaber såsom transitivitet og brugen af pronominer, den diskursive praksis, der især omhandler artikulationen af forskellige konventionelle eller innovative diskurstyper, der tilsammen skaber en diskursiv blanding med forskellige konsekvenser for skabelsen af identiteter som følge, samt den sociale praksis, som teksten og den diskursive praksis er en del af. Analysen har to fokusområder: Effekterne i Evo Morales’ og Juan Peróns diskurser i forbindelse med etableringen af identiteter og sociale relationer mellem mennesker, og effekterne af deres diskurser, dvs. hvordan deres diskurser bidrager til at ændre sociale relationer i samfundet. Der argumenteres for, at vores to cases har væsentlige lighedspunkter, idet den diskursive logik, der vedrører skabelsen af identiteter og relationer går igen på tværs af tid og rum.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2014
Number of pages71