Risikopræmie på råvaremarkedet: Investering i futures via en dynamisk momentumstrategi

Lars Nielsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Indledning: Investering i råvarer adskiller sig på flere punkter fra investering i traditionelle finansielle aktiver som f.eks. aktier og obligationer. Råvarerne er ikke, som traditionelle aktiver, skabt for at rejse kapital og afkast til en investor. Råvarer er derfor ikke et finansielt aktiv, men er fysiske produkter, der er produceret for at blive forbrugt af en forbruger eller indgå i en produktion. Investering i råvarer adskiller sig også på det punkt, at investeringen hovedsageligt sker via futures i den underliggende råvare, i modsætning til investering i aktier og obligationer, hvor investor direkte køber og holder aktivet. Ved investering i traditionelle aktiver er der en fast forståelse af en risikopræmie ved investeringen. Risikopræmien er det merafkast, som investeringen giver ud over den risikofrie rente. Risikopræmien er afgørende for, hvor attraktiv investeringen er, men skal dog sammenholdes med investorens villighed til at påtage sig risiko. Problemet med risikopræmier er, at de er en størrelse, der ikke kan observeres eksakt eller beregnes i markedet i dag eller for fremtiden. Trods vanskelighederne med at fastsætte den eksakte risikopræmie, er de traditionelle investeringer meget likvide og derved transparente i deres prisdannelse, da de ofte er børsnoterede eller prisfastsættes efter anerkendte metoder. Ønsker en investor at sprede sin investering til mere utraditionelle aktiver som f.eks. energi-, landbrugs- og metalråvarer, er både prisdannelsen og risikopræmien anderledes end ved traditionelle aktiver. Dels er råvarepriser og derved futurepriser mere volatile, og dels bliver priserne påvirket af andre makro- og mikroøkonomiske forhold end de traditionelle aktiver. Som samlet enhed er råvarer meget uhomogene i deres prisdannelse, således at en hændelse eller udvikling, der påvirker én type råvare, ingen påvirkning har på prisen på en anden råvare. For at kunne estimere det forventede afkast ved en investering i råvarer er det nødvendigt at kunne identificere den forventede risikopræmie. Forenklet kunne det antages, at risikopræmien er forskellen mellem spotprisen og futureprisen på en råvare. Den faktiske forskel mellem spot- og futureprisen udgøres dog af mere end risikopræmie og en risikofri rente. Da råvarer, som tidligere nævnt, ikke er skabt som et finansielt instrument, , er det interessant at belyse, om der er en risikopræmie ved investering i råvarer, og ikke mindst, hvorfor der skal være en risikopræmie for en investor, som typisk hverken er producenten eller slutbrugeren af råvaren?

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2013
Number of pages76