Få success med virtuelle projekter

Nicolas Norby

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Dette afgangsprojekt omhandler virtuelle projekter, og hvordan man som projektleder opnår succes med virtuelle projektgrupper. Forekomsten af virtuelle projekter er muliggjort af globaliseringen, digitaliseringen, udbredelsen af sociale medier og den internationale konkurrence, og er under hastig udbredelse i disse år. Virtuelle projekter er belyst af en overvældende mængde international litteratur og i mindre grad national litteratur. Fælles for de artikler og bøger, der omhandler emnet er, at de påpeger en lang række forskelle imellem traditionelle projekter og virtuelle projekter. Et virtuelt projekt er et specialtilfælde af et projekt, som stiller yderligere krav til både basisorganisationen, projektet og projektledelsen end traditionelle projekter for at få succes. I denne opgave analyseres hvilke yderligere krav, der opstår til projektets etablering, planlægning, organisering, kontrol og eksekvering som følge af, at projektet er virtuelt og for alle punkter er der konstateret yderligere krav til projektlederen. I projektets etablering skal projektlederen formulere fordele og ulemper ved at vælge en virtuel projektform og kommunikere denne analyse til projektets interessenter. Særligt for medarbejderne udgør virtuelle projekter et tveægget sværd som dels giver dem mulighed for kompetenceudvikling og international erfaring, men som også er en trussel imod deres jobsikkerhed. I planlægningen skal projektlederen sikre, at projektdeltagerne har adgang til velegnede digitale medier og udarbejde en kommunikationsplan, som beskriver hvordan disse skal anvendes. Desuden skal projektlederen planlægge projektarbejdet således, at opgaverne ikke kræver tæt samarbejde via digitale medier, f.eks. ved at planlægge en eller flere fysiske møder, vælge kendte internationale standarder og/eller silo opdeling af projektet. I organiseringen kan projektlederen rekruttere projektdeltagere med høje formelle kompetencer fra en global pulje, men projektlederen kan i mindre grad få kendskab til projektdeltagerens uformelle kompetencer. Der bør derfor tilstræbe anvendelse af internationale standarder og metodikker i det omfang, det er muligt. Kontrollen af virtuelle projekter er væsentlig anderledes, da projektlederens kontrol også skal foregå via digitale medier. Graden af kontrol skal afstemmes med kulturen i projektgruppen, hvilket kan være en udfordring i virtuelle projektgrupper med høj diversitet. I virtuelle projektgrupper akkumuleres store mængder data qua den øgede anvendelse af digitale medier, hvilket projektlederen med den rette planlægning kan drage nytte af. Desuden er der særligt i Open Source projekter observeret velfungerende kontrolsystemer baseret på selvkontrol og social kontrol. I eksekveringen skal projektlederen eksplicit facilitere mange af de interaktioner, der i traditionelle projektgrupper foregår helt implicit. Desuden skal projektlederen i højere grad end i traditionelle bygge bro imellem forskellighederne imellem projektdeltagerne. For at identificere forskellighederne kan f.eks. Geert Hofstedes fem kulturdimensioner indledningsvist anvendes. Ud fra observationerne i denne analyse har jeg formuleret tre spørgsmål, som kommende projektledere kan anvende til at vurdere basisorganisationen, projektets og projektledelsens egnethed til at afvikle virtuelle projekter.

EducationsGraduate Diploma in Management Accounting and Process Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2013
Number of pages56