Generationsskifte af hovedaktionærselskab

Christian Thuesen & Poul P. Petersen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Flere tusinde virksomheder står inden for en kort årrække over for et generationsskifte. Dermed står mange virksomhedsejere over for overvejelser og beslutninger omkring, hvad der i fremtiden skal ske med virksomheden. Undersøgelser viser imidlertid, at en betydelig del af virksomhedsejerne ikke har forberedt en plan for processen omkring generationsskiftet. Dette kan betyde vanskeliggørelse af muligheden for at få virksomhederne solgt, og dermed være med til at minimerer den pris, som nuværende ejere kan sæl-ge til. Den sene planlægning af generationsskiftet kan få den effekt, at adskillige små og mellem-store virksomheder vil forsvinde inden for den kommende årrække, fordi generationsskiftet ikke bliver planlagt og foretaget i tide. På baggrund af denne udvikling er ønsket med nærværende afhandling at belyse processen i et gene-rationsskifte, fra indledende overvejelser frem til den endelige gennemførelse set ud fra et fiktiv Gennemførelse af et generationsskifte i en virksomhed kan være en lang og kompliceret proces, som oftest indebærer væsentlige skattemæssige og økonomiske aspekter samt mere personlige forhold for eksempelvis en hovedaktionær. Generationsskiftet er ligeledes ofte forbundet med større æn-dringer i ledelse samt ejerkreds, hvormed det ofte indebærer store omvæltninger for virksomheden og dennes omverden. Der findes på området ikke en samlet lov, der regulerer generationsskifte. Derfor kan det ofte være en langsommelig og uoverskuelig proces for virksomhedens overdrager og erhverver at identificere relevante love på området, samt at planlægge det forestående generationsskifte. Som følge heraf kan rådgivere være vigtige sparringspartnere, der kan være med til at hjælpe virksomhedsejeren med at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger undervejs, for derved at sikre den mest optimale proces for såvel de implicerede parter som virksomheden. På baggrund af denne udvikling er ønsket med nærværende afhandling at belyse processen i et gene-rationsskifte, fra indledende overvejelser frem til den endelige gennemførelse set ud fra et fiktiv selskabs forhold. Baggrunden for den valgte indgangsvinkel er at belyse problemstillingen ud fra et praktisk perspektiv, samt at kunne sætte relevante generationsskiftemodeller op i en tidsmæssig rækkefølge og se generationsskifteprocessen som helhed

EducationsMSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages119