National identity and immigration: In Denmark and the United States

Lars Klit Jensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Indvandring og integration er to af de mest aktuelle emner i den vestlige verden, og der er en udbredt frygt for at en stadig indvandring vil true nationernes stabilitet og sammenhængskraft, medmindre der gøres en større indsats for at integrere indvandrerne som velfungerende borgere der kan bidrage til nationens vækst. Denne opgave er baseret på en opfattelse af, at det overordnede successkriterie for integration er, at så mange mennesker som muligt føler sig som fuldt ud ligeværdige samfundsborgere og medlemmer af nationen, og at samfundet kun opfatter mennesker som udlændinge hvis disse selv opfatter sig som udlændinge. Hypotesen er at national identitet er afgørende for om dette kan lykkes, og opgavens hovedformål er derfor at undersøge hvilken rolle national identitet spiller i forhold til integrationen af udlændinge. Sammenligningen mellem netop Danmark og USA er interessant, fordi det er to vestlige lande der har meget til fælles, men som er meget forskellige med hensyn til indvandringshistorie og national identitet. Til at begynde med defineres og diskuteres begreberne 'indentitet', 'integration' og 'national identitet'. Desuden defineres 'inkluderende' elementer i den nationale identitet som elementer alle kan blive en del af, og som derfor er inkluderende i forhold til udlændinges optagelse som medlemmer af nationen. 'Ekskluderende' elementer defineres som elementer det kan være meget svært, eller umuligt, for udlændinge at blive en del af. Baseret på tre anerkendte integrationsteorier fremsat af sociologen Milton Gordon, defineres tre forskellige tilgange til integration: 'konformitet', 'smeltedigel' og 'multikulturalisme'. Hovedvægten i opgaven ligger på en gennemgang af henholdsvis Danmarks og USA's historie, for at belyse hvordan vigtige historiske begivenheder har bidraget til dannelsen af national identitet, og hvordan den nationale identitet har påvirket indvandring og integration. Forskellene mellem Danmark og USA diskuteres, med særligt henblik på hvad Danmark kan lære af USA's lange historie som indvandrernation og de forskelle der er mellem de to landes nationale identiteter. Gennem en case om amerikanere af indisk afstaming, diskuteres begrebet 'mønsterminoritet' ('model minority'), som dækker over minoritetsgrupper der ses som et forbillede for andre, fordi de udmærker sig økonomisk, uddannelsesmæssigt og socialt. Denne case fungerer også som en anledning til at undersøge stereotyper omkring indvandrere, og den sammenhæng der er mellem disse stereotyper og stereotyper i den nationale identitet. Gennem hele casen drages sammenligninger mellem USA og Danmark. I løbet af opgaven gives der eksempler på hvordan en opdeling af samfundet i forskellige grupper kan føre til en splittelse af nationen som kan have særdeles alvorlige konsekvenser. Der fokuseres i denne sammenhæng særligt på opdelingen mellem 'os' – den hjemmehørende befolkning – og 'dem' – udlændingene. Konklusionen er, at en inklusiv national identitet er nødvendig for at udlændinge kan blive integreret som fuldgyldige medlemmer af nationen. I USA er kernen i den nationale identitet klart defineret gennem en Amerikansk forfatning der er inkluderende i forhold til alle mennesker. Kernen i Danmarks nationale identitet er aldrig blevet klar defineret, og det er derfor op til alle danskere at bidrage til at definere en national identitet som kan inkludere alle, uanset etnicitet, hudfarve, religion og kulturel baggrund.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2010
Number of pages78