The dynamics of intercultural communication: Cultural differences in Indian and Danish business communication styles

Rikke Knudsen & Malene Surangi Meyer

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne kandidatafhandling har til formål at afklare hvilke kulturelle kommunikative forskelle indere og danskere oplever i et interkulturelt samarbejde. Vi vil analysere hvordan udvalgte kulturelle komponenter påvirker kommunikationssituationen. Disse komponenter er hierarchy, collectivism, context, face og temporality, der tilsammen afdækker de problemområder vi har identificeret igennem vores empiri. Vi fandt at de første fire komponenter er gensidigt influeret af hinanden, hvorimod den femte komponent tilsyneladende kun var delvist påvirket af de øvrige. For at opnå optimal indsigt i og forståelse for de bevæggrunde der danner basis for kommunikativ adfærd i henholdsvis indisk og dansk forretningskultur, gennemførte vi en række personlige interviews med repræsentanter for begge kulturer. Med udgangspunkt i vores antagelse om at folk fra forskellige kulturer har forskellige adfærdsmønstre, er vi på baggrund af den indsamlede empiri og den teoretiske analyse kommet frem til følgende. Nationalkulturer, i dette tilfælde repræsenteret ved de fem udvalgte kulturelle komponenter, påvirker den kommunikative adfærd i en interkulturel interaktion. Eftersom de to kulturer har forskellige værdisæt og dermed også forskellige rationaler, er der risiko for at uopmærksomme aktører ubevidst fornærmer modparten og dermed forårsager et kommunikativt sammenstød. Disse sammenstød kan forekomme i større eller mindre omfang; rangerende fra en lettere misforståelse til et decideret sammenbrud i kommunikationen. Vores empiri indikerer at danskerne oplever de største udfordringer i forbindelse med context og temporality, da det er disse områder der er sværest for dem at tilpasse sig til, idet det kræver en fundamental redefinition af værdier. De resterende tre komponenter opleves overordnet set som overkommelige forskelle, da det er problemstillinger der i store træk kan omgås ved almindelig høflighed, og ikke nødvendigvis kræver en dybere kulturel forståelse. For indernes vedkommende viste empirien at problemområderne primært bestod i hierarchy, collectivism, context og face, idet disse afspejler grundlæggende værdier i indisk kultur. Det er dog vores opfattelse at nogle af udfordringerne i forbindelse med komponenterne bliver stadigt mindre, eftersom den indiske forretningskultur undergår et generationsskifte og et værdiskift påvirket af den vestlige verden.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2010
Number of pages143