The impacts of changes on leadership-style and behavior

Guro Løwén Heradstveit

Student thesis: Master thesis

Abstract

I denne oppgaven har fokuset vært rettet mot de enorme endringene som den norske olje- og gassindustrien gjennomgår, som omfatter lavere aktivitet og store nedskjæringer. I denne sammenheng, har jeg ønsket å undersøke hvordan denne kritiske situasjonen har påvirket ledere, og videre hvordan ledere har evnet å utnytte sine egenskaper som nettopp ledere gjennom prosesser denne krisen har ført til. Det argumenteres i oppgaven for at endringene i oljeindustrien har ført til at ulike barrierer for ledere har blitt revet ned. Dette har ført til et større fokus på at ansatte skal være mer informerte og ha større makt. I tillegg har endringene medbragt et skifte hvor de ansattes fleksibilitet og deltakelse i beslutningstaking har endret seg til en ovenfra-og-ned tilnærming, karakterisert av mindre fleksibilitet for de ansatte. Jeg har med dette studiet ønsket å undersøke graden av usikkerhet i forbindelse med de utfordringene og mulighetene krisesituasjonen i oljeindustrien har medbragt. For å kunne undersøke dette, har jeg valgt å rette fokuset på ett bestemt selskap, nemlig Scanoil. I forbindelse med endringsbehovet i organisasjonen spesielt, og industrien generelt, har selskapet igangsatt et endrings- og effektiviseringsprogram som i denne oppgaven omtales som ”PACE”. Med dette som bakteppe, har målet dermed vært å undersøke hvordan krisesituasjonen i industrien, samt implementeringen av ”PACE”, har påvirket ledernes adferd, og om prosessen har ført til at ledere har måttet endre/tilpasse sine roller som ledere. Ved å gjennomføre en slik analyse av ledere i et olje- og gasselskap i Norge, har det blitt mulig for meg å identifisere forskjeller i måten å håndtere endringsprosesser. Læringen tatt fra denne forskningen har dermed dannet grunnlaget for de endelige konklusjoner som tas, og for de anbefalinger som tilbys for hvordan endringsledelse kan utøves på best mulig måte gjennom en organisatorisk og industriell krisesituasjon.

EducationsMSocSc in Human Resource Management, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2015
Number of pages138