En analyse af implementering af et nyt budget og økonomisystem i Fødevarestyrelsen ud fra et magtperspektiv

Henning Dahl

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Fødevarestyrelsen har som følge af et merforbrug i forhold til finanslovsbevillingen i 2008, svarende til 2,3 pct. af nettobudgettet (22 mio. kr.), gennemført en personalereduktion og foretaget en justering af organisationen, hvilket genskabte balancen mellem indtægter og udgifter i 2009. Men grundet faldende bevillinger i perioden frem mod 2012 på 18 pct. vil der være behov for en tæt økonomisk opfølgning, hvilket afføder en konsulentrapport. Efter årsskiftet 2010 opstartes arbejdet med at indføre aktivitetsbudgettering på regionsniveau igen, hvor forventningen til implementering af aktivitetsbudgettering er 1. april 2010. I dette arbejde indgår, økonomidirektøren samt regionscheferne i en styregruppe, der har til formål at fastsætte enhedsomkostningerne til de aktivitetsbaserede områder. Herudover er der et utal af grupper, som arbejder med anbefalingerne fra Deloitte rapporten. Analysen vil fokusere på rummet for magtudøvelse i forbindelse med implementering af budget og økonomistyrings-forudsætninger indenfor rammerne udstukket i Deloitte rapporten, hvor stakholderteorier inddrages i mulighederne for magtudøvelsen. Fokus for analysen har derfor primært været Fødevareområdet, hvor der har været afholdt møder med økonomicenteret, kontrolstyringskontoret og IT-kontoret foruden regionschefer, fødevarechefer, veterinærchefer og sekretariatschefer på decentralt niveau. Den valgte problemstilling vil blive underlagt et teorikendskab, der indeholder en interessentanalyse, hvor interessenterne kategorisere, hvilket understøtter den videre analyse omkring den direkte magt og indirekte magt. Informant interviewene er grundstenen sammen med de øvrige to kortlægninger, der underbygger behovet for, at der gennemføres interviews med økonomidirektøren og regionscheferne, grundet deres centrale roller i beslutningsarenaen og den direkte magtanalyse. Informantinterviewene indgår ligeså i analysen af den direkte magt samt den indirekte magt. Den direkte magtanalyse kommer frem til følgende arbejdshypotesen: der skal findes 31 - 47 mio. kr. Vil Økonomichefen skulle finde 3 – 5 mio. kr. Regioncheferne ville skulle dele 19 – 28 mio. kr. som henføres til effektiviseringsmuligheder og 9 – 14 mio. kr. grundet en ændret kontrolmodel, hvilket også falder indenfor regionchefernes område. Uvilkårligt vil regionscheferne forsøge at overføre en større andel af deres tildelte besparelseskrav til økonomichefen som kompensation for, at de tager hånd om følgende interessenter, der på hver sin måde kan øge konfliktniveauet. Der er tale om fødevarecheferne, som må forventes, at blive reduceret i antal, primært i region vest. Den største forhindring i denne proces er tidsperspektivet. For regions øst vedkommende vil inddragelsen laboratorieområdet gøre det muligt, at fordele besparelsen ud flere områder. Konsekvensen vil til gengæld være, at laboratorie cheferne bevæger sig fra betegnelsen tidsbombe til sabotøren, nu hvor deres interesse bliver vækket. På denne måde vil regioncheferne også stå stærkere med laboratoriecheferne mobiliseret på samme niveau. Aktør analysen har vist hvorledes de enkelte interne interessenter forholder sig til Deloitte rapporten og dens anbefalinger. Hver enkelt interessent må derfor formodes, at vil påvirke deres overordnede, som er repræsenteret i beslutningsarenaen både når det gælder projektstyregruppen og Koncernledelsen. Sigtepunktet for argumentationen vil være at placere mest muligt af besparelsen hos de øvrige deltagere.

EducationsGraduate Diploma in Management Accounting and Process Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages50